Anna Dratwa Brak komentarzy

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – WYMAGANIA NORMY ISO PN-ISO 45001.

System Zarządzania BHP ISO PN-ISO 45001 – co to jest i do czego służy ?

ISO 45001 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i stanowi ramy do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach.

Norma ISO 45001 zastępuje wcześniejszą normę PN-N 18001 lub OHSAS 18001 i jest skierowana do organizacji, które chcą skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Jej celem jest ułatwienie organizacjom identyfikacji i kontroli zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz poprawa warunków pracy i minimalizacja ryzyka zawodowego.

Nowa norma skupia się na szeregu kwestii, takich jak polityka bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, identyfikacja ryzyka i szans, zarządzanie zmianami, zaangażowanie pracowników oraz monitorowanie i ocena skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wprowadzenie systemu zgodnego z ISO 45001 może pomóc organizacjom w spełnieniu wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, uzyskać zamierzone wyniki swojego systemu zarządzania oraz poprawić ogólną wydajność i efektywność firmy.

Dążenie do zgodności z normą ISO 45001 może być szczególnie istotne dla organizacji, które chcą pokazać zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla swoich pracowników, co może przyczynić się do budowania zaufania zarówno wśród pracowników, jak i wszelkich stron zainteresowanych, w tym partnerów biznesowych.

Wdrożenie ISO 45001 – wdrażanie nowej normy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiem normy PN-ISO 45001 a certyfikacja.

 

Wdrożenie normy ISO 45001 ma na celu ustanowienie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji. Główne cele wdrożenia ISO 45001 obejmują:

 • Zapewnienie Bezpieczeństwa Pracowników:

Jednym z głównych celów systemu BHP jest zminimalizowanie ryzyka wypadków, chorób zawodowych i obrażeń w miejscu pracy. Poprzez identyfikację i ocenę ryzyka, organizacje starają się wprowadzać skuteczne środki zaradcze – działania korygujące i zapobiegawcze, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

 • Zgodność z Przepisami Prawnymi:

Wprowadzenie polityki BHP na zgodność z ISO 45001 pomaga organizacjom spełniać obowiązujące przepisy prawa związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Skuteczna implementacja systemu zarządzania BHP w organizacji normy może chronić przed potencjalnymi sankcjami i karami oraz zminimalizować ryzyko sporów prawnych.

 • Poprawa Efektywności Operacyjnej:

ISO 45001 zachęca do ciągłego doskonalenia procesów na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez monitorowanie, pomiar i analizę wyników, organizacje dążą do identyfikacji obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia, co przyczynia się do ogólnej efektywności operacyjnej w zakresie systemu zarządzania.

 • Zaangażowanie Pracowników:

Norma kładzie duży nacisk na zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach organizacji. Uznaje się, że aktywne uczestnictwo pracowników w kwestiach bezpieczeństwa i zdrowia wpływa korzystnie na skuteczność systemu zarządzania.

 • Budowanie Pozytywnego Wizerunku:

Organizacje dążące do certyfikacji ISO 45001 mogą zyskać pozytywny wizerunek jako pracodawcy, który dba o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. To może przyczynić się do budowania zaufania zarówno wśród pracowników, jak i klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych.

 • Redukcja Kosztów:

Poprzez eliminację wypadków i chorób zawodowych, organizacje mogą zmniejszyć koszty związane z absencją pracowników, leczeniem oraz ewentualnymi odszkodowaniami i kosztami związanymi z utratą wydajności.

W sumie, celem ISO 45001 jest nie tylko zminimalizowanie ryzyka wypadków i chorób zawodowych, ale także stworzenie kultury bezpieczeństwa w organizacji, która przyczynia się do ogólnego sukcesu i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIEGIENĄ PRACY.

Identyfikacja zagrożeń w kontekście normy ISO 45001 to kluczowy krok do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w każdej organizacji. Proces ten obejmuje rozpoznawanie potencjalnych niebezpieczeństw, które mogą wpływać na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Poniżej przedstawione są kroki związane z identyfikacją zagrożeń zgodnie z ISO 45001:

 1. Zbieranie Informacji:
  • Przeprowadź dokładną analizę miejsc pracy, procesów produkcyjnych i wszelkich działań związanych z pracą.
  • Zbieraj informacje na temat istniejących i potencjalnych zagrożeń, w tym czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych, ergonomicznych i psychospołecznych.
 2. Identyfikacja Źródeł Zagrożeń:
  • Zidentyfikuj źródła potencjalnych zagrożeń, takie jak maszyny, substancje chemiczne, narzędzia, warunki atmosferyczne, organizacja pracy, itp.
  • Uwzględnij także zagrożenia związane z czynnikami ludzkimi, takie jak błędy ludzkie, brak szkoleń, zmęczenie pracowników itp.
 3. Ocena Ryzyka:
  • Ocenić ryzyko związane z każdym zidentyfikowanym zagrożeniem. Wprowadź skalę oceny ryzyka, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia danego zagrożenia i jego potencjalne konsekwencje.
 4. Hierarchia Kontroli:
  • Wykorzystaj hierarchię kontroli do oceny i wyboru odpowiednich środków zaradczych. Hierarchia kontroli obejmuje eliminację źródła zagrożenia, substytucję, zastosowanie zabezpieczeń technicznych, organizacyjnych i środków ochrony indywidualnej.
 5. Zaangażowanie Pracowników:
  • Włącz pracowników do procesu identyfikacji zagrożeń, ponieważ są oni często najlepszym źródłem informacji dotyczących codziennych ryzyk w miejscu pracy.
  • Stworzenie kultury, w której pracownicy są świadomi zagrożeń i zobowiązani do raportowania potencjalnych niebezpieczeństw, może znacznie poprawić skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 6. Dokumentacja:
  • Zapisz identyfikowane zagrożenia, ocenę ryzyka oraz podjęte środki zaradcze w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Identyfikacja zagrożeń jest procesem ciągłym, który wymaga regularnej aktualizacji i monitorowania. Organizacje posiadające wdrożony system w zakresie BHP (ISO 45001) są zobowiązane do przeglądu i aktualizacji swoich analiz zagrożeń, zwłaszcza w przypadku wprowadzania nowych procesów, technologii czy zmian w organizacji pracy. To podejście pozwala na skuteczne reagowanie na zmieniające się warunki i minimalizowanie ryzyka dla pracowników.

Audity wewnętrzne prowadzone zgodnie z PN-ISO 45001.

Audity wewnętrzne zgodnie z normą ISO 45001 to ważny element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Przeprowadzanie regularnych auditów wewnętrznych pomaga organizacjom ocenić skuteczność i zgodność z wymaganiami normy ISO 45001, dokonać oceny zgodności lub niezgodności oraz identyfikować obszary, które mogą wymagać ulepszeń. Poniżej przedstawiamy kroki do przeprowadzenia auditów wewnętrznych zgodnie z ISO 45001:

 1. Planowanie Auditu:
  • Określ zakres auditu, obejmujący obszary związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • Powołaj odpowiedni zespół auditowy, zazwyczaj składający się z wykwalifikowanych i niezależnych osób.
  • Zorganizuj szkolenie dla auditorów wewnętrznych podczas wdrażania systemu zarządzania bhp.
  • Ustal harmonogram auditu, uwzględniając różne obszary i procesy w organizacji.
 2. Przygotowanie Auditu:
  • Dokonaj przeglądu dokumentacji związanej z systemem zarządzania bezpieczeństwem, takiej jak polityka, procedury, instrukcje, analizy i oceny, rejestr niebezpiecznych substancji, wyniki przeglądów ryzyka, itp.
  • Przygotuj listę pytań auditorskich związanych z wymaganiami normy ISO 45001.
 3. Przeprowadzenie Auditu:
  • Rozpocznij audit zgodnie z przygotowanym harmonogramem.
  • Przeprowadź wywiady z pracownikami na różnych poziomach organizacji, aby ocenić ich zrozumienie i stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Sprawdź, czy dokumentacja jest zgodna z wymaganiami normy i czy jest dostępna dla pracowników.
 4. Dokumentacja Wyników:
  • Dokumentuj wyniki audytu, wskazując zarówno mocne strony, jak i obszary do poprawy.
  • Przyporządkuj ewentualne niezgodności do konkretnych wymagań normy ISO 45001.
 5. Raportowanie:
  • Przygotuj raport z wynikami audytu, uwzględniając zalecenia dotyczące ulepszeń.
  • Przedstaw wyniki audytu interesującym się stronom, w tym kierownictwu i pracownikom.
 6. Podjęcie Działań Korygujących:
  • Wdróż zalecenia i działania korygujące, aby naprawić wykryte niezgodności.
  • Upewnij się, że działań korekcyjnych dokonuje się w sposób skuteczny i w terminie.
 7. Przegląd Systemu:
  • Regularnie przeglądaj wyniki audytów i skuteczność podjętych działań korekcyjnych.
  • Dokonuj dostosowań w systemie zarządzania, jeśli to konieczne.

Przeprowadzanie auditów wewnętrznych zgodnie z ISO 45001 jest kluczowe dla utrzymania skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz dążenia do ciągłego doskonalenia.

Szkolenia pracowników w zakresie zarządzania BHP w Organizacji.

Szkolenie z zakresu zarządzania BHP wg wymagań normy ISO 45001,  jest ważnym krokiem dla pracowników i kierownictwa w organizacji, która dąży do zgodności z tym standardem. Oto ogólne kroki, jakie można podjąć w zakresie szkolenia z ISO 45001:

 1. Szkolenie Ogólne dla Personelu:
  • Organizuj szkolenia ogólne dla wszystkich pracowników, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.
  • Omów podstawowe koncepcje normy ISO 45001, takie jak polityka bezpieczeństwa, identyfikacja ryzyka, obowiązki pracowników, procedury awaryjne, itp.
 2. Szkolenia Dedykowane dla Różnych Poziomów Pracowników:
  • Dostosuj szkolenia do różnych poziomów pracowników, obejmując zarówno personel operacyjny, jak i kadry zarządzające.
  • Przygotuj specjalistyczne szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w pracy.
 3. Szkolenie dla Kierownictwa:
  • Zorganizuj szkolenia dla kierownictwa w zakresie ich roli w implementacji i utrzymaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem.
  • Omów zaangażowanie kierownictwa, ich odpowiedzialności i uprawnienia, przywództwo w zakresie bezpieczeństwa, alokację zasobów, itp.
 4. Szkolenia z Procedur i Praktyk Bezpieczeństwa:
  • Przeprowadź szkolenia związane z konkretnymi procedurami bezpieczeństwa i praktykami zgodnymi z normą ISO 45001.
  • Skoncentruj się na obszarach takich jak zarządzanie zmianą, postępowanie w sytuacjach awaryjnych, procedury reagowania na wypadki (zapobieganie urazom), itp.
 5. Szkolenia dla Auditorów Wewnętrznych:
  • Szkolenie pracowników do przeprowadzania auditów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami ISO 45001.
  • Zaznacz, jakie umiejętności i wiedzę potrzebują audytorzy, aby skutecznie przeprowadzać oceny zgodności.
 6. Szkolenie w Obszarze Ciągłego Doskonalenia:
  • Zachęć do szkoleń dotyczących ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem.
  • Przekazuj narzędzia i techniki, które mogą pomóc pracownikom w identyfikowaniu obszarów ulepszeń,  aby osiągnąć zamierzone wyniki swojego systemu.
 7. Szkolenia z Zarządzania Ryzykiem:
  • Zapewnij szkolenia związane z identyfikacją, oceną i zarządzaniem ryzykiem zgodnie z normą ISO 45001.
  • Wyszkol personel w stosowaniu narzędzi do oceny ryzyka i podejmowania działań zapobiegawczych.

Warto również zwrócić uwagę na dostosowanie szkoleń do specyfiki branży i rodzaju działalności organizacji. Szkolenia powinny być interaktywne, praktyczne i dostosowane do potrzeb firmy i uczestników, aby skutecznie przyczynić się do zrozumienia i wdrożenia wymagań ISO 45001.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń i konsultacji:

Ważne linki: