GOSPODARKA ODPADAMI

Podniesienie kompetencji pracowników sektora odzysku materiałowego surowców. Projekt doradczo – szkoleniowy dla mikro, małych i dużych Przedsiębiorstw.

Tematy szkoleń i doradztwa:

 • Budowanie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami – z uwzględnieniem kierunków rozwoju wyznaczanych przez polityki ponadnarodowe i krajowe, poszukiwania nowych obszarów biznesowych i dywersyfikacji źródeł dochodów, wdrażania i monitorowania.
 • Planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami – w szczególności inwestycji innowacyjnych, w oparciu o przyjętą strategię, w tym zarządzanie ryzykiem i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.
 • Monitorowanie i stosowanie uregulowań prawnych w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa gospodarki odpadami – w tym planowanie procesów i zadań z uwzględnieniem przewidywanych zmian uregulowań prawnych.
 • Efektywne funkcjonowanie i rozwój mikro-przedsiębiorstwa gospodarki odpadami.
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwie gospodarki odpadami idei gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Programowanie i nadzorowanie procesu przetwarzania odpadów.
 • Obsługiwanie i monitorowanie procesu technologicznego – w tym obsługiwanie i monitorowanie pracy poszczególnych urządzeń.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje.
 • Efektywne i asertywne komunikowanie się – szkolenie.
 • Motywowanie i radzenie sobie ze stresem – szkolenie.
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej – szkolenie.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa gospodarki odpadami w oparciu o kompetencje – szkolenie.

Szkolenia środowiskowe, uzupełniające w oparciu o projekt – Środowisko i Energia)