PROGRAM SZKOLENIA WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH:

WYMAGANIA NORM W ODNIESIENIU DO PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH:

ISO 9001:2015 – Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania.

8.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi:

Organizacja powinna realizować produkcją i  dostarczenie usługi w warunkach nadzorowanych. Warunki nadzorowane, gdy ma to zastosowanie powinny obejmować: 

 1. dostępność udokumentowanej informacji, która określa:
  1. właściwości wyrobów, które będą produkowane, usług, które będą dostarczane lub działań, które będą przeprowadzane;
  2. wyniki, które mają być osiągnięte;
 2. dostępność i stosowanie odpowiednich zasobów do monitorowania i pomiarów;
 3. wdrożenie monitorowania i pomiarów na odpowiednich etapach, aby zweryfikować, czy zostały spełnione kryteria nadzoru nad procesami lub danymi wyjściowymi oraz kryteria akceptacji wyrobów i usług;
 4. stosowanie właściwej infrastruktury i środowiska do funkcjonowania procesów;
 5. wyznaczenie kompetentnych osób, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych kwalifikacji;
 6. walidację i ponowną okresową walidację zdolności osiągania zaplanowanych wyników procesów produkcji i dostarczenia usług, gdy wyników nie można zweryfikować w późniejszym monitorowaniu lub kolejnych pomiarach;
 7. wdrożenie działań zapobiegających błędom ludzkim;
 8. wdrożenie działań związanych ze zwolnieniem, dostawą i po dostawie.

IATF 16949 STANDARD ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM 

8.5.1.6 IATF 16949:2016 Zarządzanie oprzyrządowaniem produkcyjnym oraz narzędziami i wyposażeniem do produkcji, kontroli i pomiarów.

Organizacja powinna zapewnić zasoby do projektowania, wytwarzania i weryfikacji narzędzi i przyrządów pomiarowych dla materiałów służących do produkcji i usług oraz materiałów masowych, jeżeli ma to zastosowanie.
Organizacja powinna ustanowić i wdrożyć system zarządzania oprzyrządowaniem produkcyjnym, należącym do organizacji lub klienta, obejmujący:

 1. urządzenia i personel do utrzymania ruchu i przeprowadzania napraw,
 2. magazynowanie i regenerację,
 3. ustawianie,
 4. programy wymiany narzędzi zużywalnych,
 5. dokumentację zmian projektu narzędzia, w tym stanu zmian technicznych wyrobu,
 6. modyfikację narzędzia i aktualizację dokumentacji,
 7. identyfikację narzędzia, na przykład numer seryjny lub inwentarzowy; status, taki jak „do produkcji”, ,,do naprawy” lub „do likwidacji”; własność: lokalizacja wyrobu.

Organizacja powinna weryfikować, czy będące własnością klienta narzędzia, wyposażenie do produkcji oraz wyposażenie do badań i kontroli są trwale oznakowane w widocznym miejscu tak, aby określona była własność oraz zastosowanie każdej części.
Organizacja powinna wdrożyć system monitorowania tych czynności, jeżeli którakolwiek z nich wstała przekazana do realizacji na zewnątrz.

VDA 6.1 – System Zarządzania Jakością

Wyciąg z Rozdz. 16 „Nadzór środków kontrolnych”

 • Przed użyciem środków kontrolnych (w tym oprogramowanie i wzorce) należy zapewnić, że środek kontrolny przydatny jest do przewidzianego zadania, np. przez wykazanie zdolności środka kontrolnego albo przez pomiary porównawcze.
 • Środki kontrolne należy wybierać tak, by kontrolowane cechy mogły być mierzone ze znaną i akceptowaną niepewnością.
 • Najwyższa dopuszczalna niepewność pomiarów zależy od specyfikacji procesu, wyrobu oraz metody pomiarowej.
 • „Zdolność środków kontrolnych” określana jest jako stosunek niepewności pomiarów środka do tolerancji kontrolowanej cechy.
 • Badanie zdolności środków kontrolnych musi być oparte na analizie statystycznej serii pomiarowych. Zdolność środków pomiarowych określana jest z powtarzalności i odtwarzalności metodą rozstępów lub metody średnich i rozstępów z uwzględnieniem przedziału ufności (95%, 99%, 99,73%).

WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH – Cel szkolenia :

Nabycie kompetencji z wzorcowania podstawowych przyrządów pomiarowych umożliwiające przeprowadzenie wzorcowania w wewnętrznym laboratorium pomiarowym. Zapoznanie się z podstawowymi błędami pomiarowymi oraz właściwym wykorzystaniem sprzętu kontrolno – pomiarowego. Zapoznanie się z wytycznymi norm związanych z nadzorowaniem sprzętu pomiarowego.

WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Program szkolenia:

Pre – test

 • Podstawowe pojęcia i parametry opisujące metrologiczne cechy przyrządów pomiarowych.
 • Wytyczne norm w zakresie wzorcowania sprzętu kontrolno – pomiarowego.
 • ISO 9001:2015.
 • IATF 16949:2016.
 • ISO/IEC 17025.
 • ISO 10012.
 • Wymagania dotyczące laboratoriów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Podstawowe procedury określające niepewność pomiaru.
 • Spójność pomiarowa wg ISO/IEC 17025 i DA-06.
 • Nadzór nad sprzętem kontrolno – pomiarowym.
 • Proces potwierdzenia metrologicznego.
 • Podstawowe zagadnienia związane z wzorcowanie.
 • Procedury wzorcowania:
  • Suwmiarek analogowych i cyfrowych.
  • Głębokościomierzy suwmiarkowych.
  • Wysokościomierzy suwmiarkowych.
  • Mikrometrów.
  • Kątowników stalowych.
  • Kątomierzy.
  • Czujników zegarowych.
  • Sprawdzianów tłoczkowych.
  • Świadectwo wzorcowania.

WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:

Ćwiczenia praktyczne z wzorcowania wyżej wymienionych przyrządów.

Post – test

WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH  – Adresaci szkolenia:

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad sprzętem kontrolno – pomiarowym, pracownicy laboratoriów pomiarowych, metrolodzy.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 15.03.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Jeśli szkolenie zostanie przesunięte/odwołane, również Klienci będą poinformowani.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LABORATORIUM I INŻYNIERIA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.