KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI

KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI W PROCESIE PRODUKCYJNYM:

Kierownik Kontroli Jakości to osoba odpowiedzialna za nadzór i zarządzanie procesem kontroli jakości w organizacji. Jego głównym celem jest zapewnienie, że produkty lub usługi spełniają ustalone standardy jakości i są zgodne z oczekiwaniami klientów. Oto kilka kluczowych obowiązków, jakie może mieć kierownik kontroli jakości:

 1. Planowanie i organizacja: Opracowywanie strategii i planów dotyczących kontroli jakości, określanie celów, harmonogramów i alokowanie zasobów w celu skutecznego przeprowadzenia procesu kontroli.
 2. Tworzenie standardów jakości: Określanie i ustanawianie standardów jakości, które muszą być spełnione przez produkty lub usługi. Opracowywanie procedur i wytycznych dla pracowników w zakresie kontroli jakości.
 3. Zarządzanie zespołem: Kierowanie zespołem pracowników odpowiedzialnych za kontrolę jakości. Organizacja szkoleń, mentoringu i monitorowanie postępów w celu utrzymania wysokich standardów pracy.
 4. Monitorowanie procesów produkcyjnych: Regularne monitorowanie etapów produkcji w celu identyfikacji potencjalnych problemów lub niezgodności z normami jakości. Wdrażanie działań korygujących w razie potrzeby.
 5. Kontrola odbioru surowców i komponentów: Zapewnienie, że surowce i komponenty używane do produkcji są zgodne z ustalonymi normami jakości.
 6. Testowanie i inspekcje: Organizowanie testów i inspekcji produktów w różnych fazach produkcji. Zbieranie danych, analiza wyników i podejmowanie decyzji dotyczących akceptacji lub odrzucenia partii produktów.
 7. Komunikacja z innymi działami: Współpraca z innymi działami, takimi jak produkcja, inżynieria, marketing i zarządzanie projektami, w celu skoordynowanego działania na rzecz osiągnięcia celów jakościowych.
 8. Rozwiązywanie problemów jakościowych: Identyfikacja i analiza problemów jakościowych oraz opracowywanie skutecznych rozwiązań w celu poprawy jakości produktów lub usług.
 9. Monitorowanie zmian w normach: Śledzenie zmian w normach i przepisach dotyczących jakości w danej branży oraz dostosowywanie procedur i standardów jakości do nowych wymagań.
 10. Raportowanie: Przygotowywanie raportów dotyczących wyników kontroli jakości, analiza trendów i prezentacja danych zarządowi.

Kierownik Kontroli Jakości odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu, że organizacja dostarcza produkty lub usługi o wysokiej jakości, zgodne z oczekiwaniami klientów i spełniające obowiązujące standardy branżowe.

Cel szkolenia:

Rozwijanie umiejętności i wiedzy niezbędnych do skutecznego zarządzania procesem kontroli jakości w organizacji.

Program szkolenia:

Pre – test

 1. Rozwój kontroli jakości, tworzenie i ewolucja systemów zarządzania jakością
 2. Zadania kierownika kontroli jakości:
  • opracowywanie zasad, metod i planów kontroli jakości
  • badania właściwości techniczno-użytkowych wyrobów
  • kontrola: dostaw, produkcji, skuteczności samokontroli
  • odbiory wyrobów gotowych
  • kontrola stosowania norm, procedur, instrukcji
  • organizacja obiegu informacji nt. jakości wyrobów
  • współpraca z klientami, użytkownikami wyrobów w zakresie oceny ich jakości
  • rozpatrywanie reklamacji.
 1. Budowa systemów zarządzania jakością.
 2. Podejście procesowe.
 3. Jakość w projektowaniu – rozwój wyrobu i procesu.
 4. Miejsce kierownika kontroli jakości w schemacie organizacyjnym.
 5. Zasoby niezbędne do realizacji procesów w kontroli jakości w przedsiębiorstwie:
  • Personel (szkolenie, kwalifikacje)
  • Wyposażenie pomiarowe – nadzorowanie
  • Dokumentacja (wymagania kontrolne i zapisy z kontroli
 1. Identyfikacja i identyfikowalność.
 2. Kontrola jakości wyrobów – rodzaje.
 3. Zasady wyznaczania punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym.
 4. Postępowanie z wyrobami niezgodnymi.
 5. Budowanie pozytywnego nastawienie do jakości w przedsiębiorstwie.

Post – test

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 01.02.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE KONTROLA JAKOŚCI I UTRZYMANIE RUCHU

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.