AUDITOR PROCESU VDA 6.3:2023

AUDITOR PROCESU VDA 6.3:2023 – SZKOLENIE 3 DNIOWE Z EGZAMINEM.

AUDIT PROCESU VDA 6.3:2023 – CO TO JEST ?

Audit procesu jest metodą niezależnej analizy i oceny procesów powstawania i realizacji wyrobu i ich skuteczności. Standard VDA 6.3 jest realizowany zgodnie z wytycznymi ISO 19011.

Audity procesu VDA 6.3 mogą być realizowane zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach zewnętrznych w całym cyklu życia wyrobu i są zgodne z wymaganiami IATF 16949. Audit procesu jest odpowiedni dla małych, średnich i dużych organizacji.

Zasadniczo możliwe jest stosowanie tego tomu w całym cyklu życia wyrobu. W tomie rozróżnione są:

 • analiza potencjału;
 • rozwój wyrobu i procesu produkcyjnego;
 • realizacji wyrobu i procesu produkcyjnego;
 • produkcja seryjna.

Celem auditu procesu jest sprawdzenie zgodności rozpatrywanych procesów/ kroków procesu z wymaganiami dla procesu i wyrobu. Rozpoznawanie niezgodności oceniane są systemem punktowym w odniesieniu do ryzyka dla procesów/wyrobu oraz dokumentowane są jako ustalenie auditowe.

Zastosowanie auditu procesu wg VDA 6.3 może zmieniać się w zależności od wyboru elementów procesu i czasu jego przeprowadzenia. w produkcji seryjnej audit procesu służy regularnemu nadzorowi procesów seryjnych i może być ponadto używany w sposób zorientowany na zdarzenia.

Standard auditu VDA 6.3 może być stosowany w całym cyklu życia wyrobu, począwszy od wyboru potencjalnych dostawców (P! Analiza potencjału), poprzez rozwój wyrobu i procesu produkcyjnego (P2-P4), aż do obsługi seryjnej i obsługi po zakończeniu produkcji seryjnej (P5-P7).

Zasadniczo każda organizacja ma prawo do stosowania elementów procesu w czasie rozwoju wyrobu i procesu produkcyjnego oraz produkcji seryjnej zgodnie z własnymi potrzebami.

Źródło: Audit procesu – Zarządanie jakością w przemyśle motoryzacyjnym, Tom 6, część 3; wydanie 4, styczeń 2023.

AUDITOR PROCESU VDA 6.3:2023 – CEL SZKOLENIA:

Szkolenie auditora procesu VDA 6.3 ma na celu przygotowanie profesjonalistów do skutecznego przeprowadzania auditów procesów zgodnych z wymaganiami standardu VDA 6.3. Audyty te są kluczowym elementem zapewniania jakości w branży motoryzacyjnej, szczególnie w kontekście współpracy z dostawcami.

 • Zrozumienie standardu VDA 6.3:

Szkolenie pomaga uczestnikom zrozumieć szczegółowe wymagania standardu VDA 6.3 dotyczące audytów procesów. Osoby szkolone są zazwyczaj instruowane w zakresie interpretacji standardu, jego struktury, a także konkretnych kryteriów, które powinny być brane pod uwagę podczas audytu.

 • Techniki audytu:

Szkolenie obejmuje naukę skutecznych technik auditu, takich jak zbieranie informacji, przeprowadzanie wywiadów, analiza dokumentacji i ocena procesów. Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia audytów procesów zgodnych z VDA 6.3. Program szkolenia jest opracowany zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011 – Wytyczne dotyczące auditowania.

 • Rozpoznawanie ryzyka:

Auditorzy są szkoleni w identyfikowaniu potencjalnych ryzyk związanych z procesami. Zrozumienie i ocena ryzyka są kluczowe dla skutecznego zarządzania jakością.

 • Komunikacja i raportowanie:

Szkolenie obejmuje aspekty komunikacji z zespołem auditowanym oraz przygotowywania klarownych i rzetelnych raportów auditu. Umiejętność efektywnej komunikacji jest istotna w kontekście wprowadzania poprawek i doskonalenia systemów jakości.

 • Ciągłe doskonalenie:

Auditorzy uczą się, jak wspierać organizacje w ciągłym doskonaleniu ich procesów. To obejmuje identyfikację obszarów do poprawy i udzielanie sugestii dotyczących wprowadzenia usprawnień.

Poprzez te cele, szkolenie auditora procesu VDA 6.3 przyczynia się do stworzenia zespołu profesjonalistów, którzy są zdolni efektywnie i zgodnie z normami przeprowadzać audity procesów w branży motoryzacyjnej, wspierając organizacje w osiąganiu wysokich standardów jakości, oraz:

 • Zapewnienie kompetencji auditorów procesu (,,pierwszej i drugiej strony’’) wy. VDA 6.3 – 01.2023.
 • Odświeżenie wiedzy z zakresu wymagań dla audytorów ISO 19011 połączone z kwalifikacją.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

 • Wytyczne dotyczące audytowania – wymagania ISO 19011:2018 i VDA 6.
 • Omówienie kryteriów wymagań dla audytowania w branży Automotive powoływanych przez podręcznik VDA 6.3:2023, specyfikacja IATF 16949:2016.
 • Wymagania klientów – CSR.
 • Planowanie audytów wewnętrznych – PDCA.
 • Przygotowanie do audytu.
 • Prowadzenie działań audytowych.
 • Dokumentowanie audytu.
 • Raportowanie z audytu.
 • Porównanie specyfiki audytów:
  • wewnętrznych,
  • u dostawców,
  • 3 strony,
  •  systemu zarządzania jakością,
  •  procesów produkcyjnych,
  •  wyrobów, dla usługodawców.
 • Niezbędne kompetencje i kwalifikacje audytorów.
 • Definiowanie i realizacja  roli audytora: predyspozycje, wzór osobowy, rola, realizacja roli.
  • Kwalifikowanie wiedzy, świadomości, umiejętności audytora I i II strony : studium przypadku.

Dzień 2

VDA 6.3 – Analiza Potencjałów (u dostawców) i audytów wewnętrznych. Omówienie zasad:

  • Omówienie procesów do audytowania w/g VDA 6.3 (P1-P7) oraz zasady korzystania z Katalogu Pytań.
  • Omówienie formularzy i dokumentów stosowanych podczas audytu VDA 6.3; – Omówienie ogólnych zasad przeprowadzania audytu.
  • Planowanie audytu VDA 6.3: o u nowego dostawcy – na zasadzie Analizy Potencjałów.
  • Projektowanie i przygotowanie produkcji APQP, VDA – MLA, VDA 2, PPAP; P2-P4.
  • Audytowanie procesów produkcyjnych (P5-P7).
  • Audytowanie narzędzi jakościowych (FMEA, SPC, MSA, 8D …).

Dzień 3

Auditor procesu VDA 6.3:2023 – Warsztaty:

 • VDA 6.3 – Studium przypadku:
  • Korzystanie z katalogu Pytań – przeprowadzenie audytu procesu na wybranym elemencie procesu – Linia produkcyjna.
  • Raportowanie niezgodności – system punktacji, system degradacji.  
  • Raportowanie.
  • Audyt Produktu – budowa listy pytań , rodziny produktów, przeprowadzanie audytu, ocena  i raportowanie.

VDA 6.3 – EGZAMIN

Auditor procesu VDA 6.3:2023 – Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą/mają poznać zasady audytów w/g zaleceń podręcznika VDA 6.3:2023:

 • Kandydaci na Audytorów wewnętrznych w firmie produkcyjnej.
 • Kandydaci na Audytorów u dostawców materiałów i usług w firmie produkcyjnej.
 • Pracownicy Działów Zakupów, Logistyki, Jakości odpowiedzialni za zakupy, wybór i ocenę dostawców, audyty u dostawców, APQP, VDA-MLA, VDA 2, PPAP od dostawców.
 • Pracownicy firm produkujących części na rynek motoryzacyjny w/g wymagań  IATF  16949.

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Certyfikat ukończenia szkolenia zawiera informację o tym, iż Uczestnik zdał egzamin i ukończył szkolenie. Certyfikat zawiera informację dotyczącą modułu ISO 19011:2018 – zasady i wytyczne audytowania

SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ WYKŁADOWCÓW POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ VDA QMC.

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 19.03.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE VDA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.