TOTAL PRODUCTIVITY MAINTENANCE

TPM TOTAL PRODUCTIVITY MAINTENANCE – CAŁKOWITE, PRODUKTYWNE ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM RUCHU.

To strategia zarządzania utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie, której celem jest maksymalizacja dostępności i efektywności maszyn oraz urządzeń produkcyjnych. TPM skupia się na zaangażowaniu wszystkich pracowników w proces utrzymania sprzętu w jak najlepszym stanie. Zarządzanie utrzymaniem ruchu w ramach TPM obejmuje kilka kluczowych obszarów:

 1. Prewencja (Autonomous Maintenance): Operatorzy są szkoleni w podstawowych aspektach utrzymania ruchu i są odpowiedzialni za drobne prace konserwacyjne. Celem jest zapobieganie awariom i utrzymanie maszyn w jak najlepszym stanie poprzez codzienne czynności utrzymania.
 2. Planowana konserwacja (Planned Maintenance): To zakłada zaplanowane prace konserwacyjne, które są wykonywane w określonych interwałach czasowych lub ilości cykli pracy maszyny. Jest celem jest uniknięcie nagłych awarii i utrzymanie stałej wydajności maszyn.
 3. Ulepszanie efektywności (Focused Improvement): Poprzez ciągłe doskonalenie procesów, identyfikowanie i eliminowanie strat czasu, nadmiernego zużycia materiałów czy energii. Celem jest zwiększenie ogólnej efektywności produkcji.
 4. Szkolenie pracowników (Training and Education): Dbałość o rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w obszarze utrzymania ruchu. Celem tego punktu jest zwiększenie kompetencji w obszarze diagnostyki, napraw i utrzymania maszyn.
 5. Zarządzanie jakością (Quality Maintenance): Zapobieganie utratom wydajności związanych z wadliwym lub niskiej jakości produktem. Unikanie awarii, które mogą prowadzić do produkcji wadliwych wyrobów.
 6. Zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem (Safety, Health, and Environment): Integracja działań utrzymania ruchu z celami związanymi z bezpieczeństwem pracowników oraz z zasadami ekologii.

Poprzez skoncentrowanie się na tych obszarach TPM dąży do osiągnięcia celów, takich jak zwiększenie dostępności maszyn, redukcja strat czasu, poprawa wydajności oraz zwiększenie zaangażowania i umiejętności pracowników, co w rezultacie firma może osiągnąć wyższą efektywność produkcji i konkurencyjność na rynku.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia TPM (Total Productive Maintenance) jest przygotowanie pracowników i kierownictwa przedsiębiorstwa do skutecznej implementacji i utrzymania programu TPM. Podczas szkolenia nasz ekspert praktyk przekazuje niezbędne umiejętności, wiedzę i zrozumienie zasad TPM do skutecznego zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

Czym jest TPM?

 • Historia i przyczyna powstania TPM
 • Zalety wdrożenia TPM.

Utrzymanie ruchu – zarządzanie awariami poprzez prewencję

 • Strategia utrzymania ruchu
 • Zarządzanie awariami
 • Zapobiegawcze utrzymanie ruchu
 • Ciągły rozwój
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu
 • Szkolenie pracowników i ich rozwój
 • Zarządzanie magazynem części zamienne

Wdrażanie TPM w przedsiębiorstwie

 • Określenie strategii TPM dla firmy
 • Filary i fundamenty TPM w przedsiębiorstwie
 • 5S w organizowaniu miejsca pracy
 • Samodzielne przeglądy
 • Dążenie do ciągłego doskonalenia w oparciu o filozofię Kazein
 • Rola Zarządu we wdrażaniu TPM
 • Szkolenie pracowników

 Współpraca Działu Utrzymania Ruchu i Produkcji                        

 • Zadania naprawcze i konserwacyjne dla pracowników UR
 • Analiza przyczyn awarii
 • Modyfikacja i udoskonalenie urządzeń
 • Zapobiegawcze Utrzymanie Ruchu

Wskaźniki efektywności TPM

 • Dobór wskaźników
 • Średni czas pomiędzy awariami – MTBF
 • Średni czas do naprawy awarii – MTTR
 • Optymalizacja procesu produkcyjnego w oparciu o wskaźniki TPM

OEE jako wskaźnik efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń

 • Co to jest wskaźnik OEE
 • Pomiar OEE
 • Poprawa OEE

Samodzielne Przeglądy

 • Czyszczenie wstępne – operator właścicielem maszyny
 • Proponowanie i wdrażanie udoskonaleń – Kaizen
 • Wczesne wykrywanie awarii – współpraca Operator – UR
 • Eliminacja strat

Post – test

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 01.02.2023r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE KONTROLA JAKOŚCI I UTRZYMANIE RUCHU

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.