PROGRAM SZKOLENIA AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO 9001:2015

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 jako przyjęcie Systemu Zarządzania Jakością jest strategiczną decyzją organizacji, która może wspomóc poprawę efektów działania oraz stanowić solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju. Potencjalne korzyści dla Organizacji wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) opartego na niniejszej Normie Międzynarodowej to:

 • Zdolność do stałego dostarczenia wyrobów i usług, które spełniają wymagania Klienta, oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne.
 • Stwarzanie szans na zwiększanie zadowolenia Klienta.
 • Uwzględnienia ryzyka i szans związanych z jej kontekstem i celami.
 • Możliwość wykazania zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością.

PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU:

Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skutecznego Systemu Zarządzania Jakością. Koncepcją podejścia opartego na ryzyku była podana nie wprost w poprzednich wersjach normach ISO 9001, w tym np. w przeprowadzeniu działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie potencjalnych niezgodności, analizowaniu wszelkich niezgodności, które się pojawiają, oraz podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie ponownemu wystąpieniu niezgodności, odpowiednich do skutków niezgodności.

W celu spełnienia wymagań niniejszej normy ISO 9001:2015 organizacja powinna planować i wdrażać działania, które uwzględniają ryzyka i szanse. Uwzględnianie zarówno ryzyk, jak i szans stanowi podstawę do zwiększenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, poprawy wyników oraz zapobieganie negatywnym efektom.

Szanse mogą pojawić się jako wynik sytuacji sprzyjającej osiągnięciu zamierzonych wyników, takich jak: zbiór okoliczności, które umożliwiają Organizacji przyciągnięcie Klientów, rozwój nowych wyrobów i usług, redukcję odpadów lub poprawę produktywności.

POWIĄZANIA Z INNYMI NORMAMI DOTYCZĄCYMI ZARZĄDZANIA:

Niniejsza Norma Międzynarodowa jest związana z ISO 9000 i ISO 9004:

ISO 9000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary zawiera podstawową wiedzę pozwalającą na poprawne zrozumienie i wdrożenie niniejszej Normy Międzynarodowej.

ISO 9004 Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach zawiera wytyczne dla organizacji, które decydują się na podejście wykraczające ponad wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej.

Załącznik B zawiera informacje dotyczące innych Norm Międzynarodowych dotyczących zarządzania jakością i systemów zarządzania jakością, które zostały opracowane przez ISO/TC 176.

(źródło: norma ISO 9001:2015, PKN)

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIEM NORMY ISO 9001:2015 – Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących auditowania systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015.

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIEM NORMY ISO 9001:2015 – Program szkolenia:

1. Zasady audytowania wg PN-EN ISO 19011:

 • Zarządzanie programem auditów.
 • Praktyczne ćwiczenia w planowaniu auditów na przykładzie modelowej firmy.
 • Przeprowadzanie auditu.
 • Przegląd dokumentacji objętej auditem.
 • Przygotowanie planu realizacji auditu.
 • Podział zadań w ramach zespołu auditorów.
 • Czas trwania auditu.
 • Sposób dokumentowania spostrzeżeń.
 • Przeprowadzenie działań auditowych.
 • Praktyczne ćwiczenia w planowaniu i realizacji auditu na przykładzie modelowej firmy.
 • Przygotowanie raportu z auditu.
 • Zakończenie auditu.
 • Przeprowadzenie działań poauditowych.
 • Kompetencje i ocena auditorów.

2. Kontekst organizacji:

 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne związane z jakością.
 • Zakres systemu zarządzania.
 • Procesy w systemie zarządzania.

3. Przywództwo:

 • Rola i odpowiedzialność kierownictwa.
 • Polityka firmy w odniesieniu do jakości.
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania.

4. Ryzyka i szanse dotyczące:

 • Spełnienia wymagań klienta i innych wymagań.
 • Jakości wyrobów i usług.
 • Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka.

5. Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności.

6. Wsparcie procesów:

 • Zasoby.
 • Kompetencje.
 • Świadomość.
 • Komunikacja.
 • Udokumentowane informacje.
 • Kompetencje auditorów.

7. Planowanie i kontrola działań dotyczących jakości:

 • Wymagania dotyczące wyrobów i usług.
 • Projektowanie i rozwój wyrobów i usług.
 • Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz.
 • Produkcja i dostarczanie usług.
 • Zwolnienie wyrobów i usług.
 • Nadzór nad niezgodnymi wyjściami

8. Ocena działań.
9. Doskonalenie.

EGZAMIN

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIEM NORMY ISO 9001:2015 – Adresaci szkolenia:

Osoby planujące prace w roli auditora wewnętrznego ISO 9001.

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIEM NORMY ISO 9001:2015 – Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Otrzymanie certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarzadzania jakością na zgodność z wymaganiem ISO 9001:2015.
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności do oceny zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami ISO 9001.

AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIEM NORMY ISO 9001:2015 – WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW:

UWAGA – Szkolenie dla auditorów wewnętrznych będzie przeprowadzone w sposób jak auditować poszczególne punkty normy wraz z ćwiczeniami/case’ami, dlatego uczestnicy szkolenia muszą znać wymagania normy ISO 9001:2015.

CERTYFIKAT AUDITORA WEWNĘTRZNEGO ISO 9001:

Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia pod warunkiem zdania egzaminu, w języku polskim i angielskim.

CERTYFIKAT AUDITORA WEWNĘTRZNEGO ZAWIERA INFORMACJĘ, IŻ UCZESTNIK ZDAŁ EGZAMIN Z WYNIKIEM POZYTYWNYM I UKOŃCZYŁ SZKOLENIE: AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNIE Z WYMAGANIEM NORMY ISO 9001:2015.

PONADTO CERTYFIKAT POSIADA ZAPIS, IŻ SZKOLENIE JEST PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z ZASADAMI NORMY ISO 19011: ZASADY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDITOWANIA.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 10.01.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

 

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: