PODEJŚCIE PROCESOWE W TEORII I PRAKTYCE

PODEJŚCIE PROCESOWE W TEORII I W PRAKTYCE – CO TO JEST ?

Podejście procesowe odnosi się do podejścia do organizacji pracy i zarządzania, które skupia się na procesach biznesowych jako kluczowych elementach struktury organizacyjnej. Zamiast skupiać się na tradycyjnych hierarchiach czy strukturach funkcjonalnych, podejście procesowe kładzie nacisk na zrozumienie, analizę i optymalizację procesów, które prowadzą do osiągania celów organizacyjnych.

Główne cechy podejścia procesowego obejmują:

 1. Rozumienie procesów: Organizacje identyfikują, opisują i analizują kluczowe procesy biznesowe, które są kluczowe dla osiągania celów.
 2. Optymalizacja procesów: Skoncentrowane jest na doskonaleniu i usprawnianiu procesów, aby zwiększyć efektywność, efektywność i elastyczność organizacji.
 3. Wsparcie dla celów organizacyjnych: Procesy są dostosowywane do osiągania celów strategicznych organizacji, co pozwala lepiej dostosować działania do wymagań rynkowych.
 4. Wszechstronność: Podejście procesowe zazwyczaj obejmuje różne działy i funkcje organizacji, promując współpracę między nimi dla lepszej integracji.
 5. Ciągłe doskonalenie: Organizacje, stosując podejście procesowe, często dążą do ciągłego doskonalenia, monitorując i dostosowując swoje procesy w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i organizacyjne.

Podejście procesowe jest szczególnie stosowane w kontekście zarządzania jakością, gdzie skupia się na zapewnieniu, że procesy produkcyjne czy świadczenia usług są zorganizowane w sposób skuteczny i efektywny. Zarządzanie procesami i systemem jako całością może być osiągnięte  poprzez stosowanie cyklu PDCA z ogólnym ukierunkowaniem na podejście oparte na ryzyku, mającym na celu wykorzystanie szans oraz zapobieganie niepożądanym wynikom (norma ISO 9001:2015).

Wdrożenie podejścia procesowego może pomóc organizacjom lepiej dostosować się do zmian, skrócić czas realizacji projektów, zwiększyć elastyczność i zwiększyć satysfakcję klienta.

CYKL PDCA: PLAN – DO – CHECK – ACT

Cykl PDCA to skrót od angielskich słów Plan-Do-Check-Act, co w polskim tłumaczeniu oznacza Planuj-Wdrażaj-Sprawdzaj-Działaj. Jest to cykl zarządzania jakością i doskonalenia procesów, zaproponowany przez amerykańskiego eksperta ds. jakości Edwarda Deminga. Cykl PDCA stanowi podstawę dla wielu systemów zarządzania jakością, w tym normy ISO 9001.

Oto krótki opis każdego etapu cyklu PDCA:
 1. Planuj (Plan): W pierwszym etapie organizacja identyfikuje i analizuje problem lub cel, który chce rozwiązać. Planowanie obejmuje ustalanie celów, opracowywanie strategii, identyfikację zasobów oraz określanie metod pomiaru efektów.
 2. Wdrażaj (Do): W tym etapie organizacja wdraża plan, realizuje działania i procesy zgodnie z ustalonymi celami. Wdrażanie obejmuje wprowadzanie zmian, szkolenie personelu, zbieranie danych i realizację planu w praktyce.
 3. Sprawdzaj (Check): Po wdrożeniu planu organizacja zbiera dane i informacje, aby ocenić, czy cele zostały osiągnięte. Weryfikacja obejmuje porównanie wyników z założonymi celami i analizę skuteczności działań podjętych w fazie wdrażania.
 4. Działaj (Act): Na podstawie wyników sprawdzania organizacja decyduje, czy cel został osiągnięty. Jeśli tak, istnieje możliwość standaryzacji i utrzymania skutecznych działań. Jeśli cel nie został osiągnięty, organizacja analizuje przyczyny niepowodzenia i wprowadza korekty, dostosowując plan lub wdrażając inne działania poprawcze.

Cykl PDCA jest cyklem ciągłym, co oznacza, że po zakończeniu jednego cyklu, organizacja powinna przechodzić do kolejnego, starając się doskonalić swoje procesy i osiągać lepsze rezultaty. Jest to podstawowy mechanizm ciągłego doskonalenia (Continuous Improvement) w ramach systemów zarządzania jakością.

Podejście procesowe jest stosowane w różnych obszarach, takich jak zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, a także ogólnie w zarządzaniu organizacją. Jest to elastyczne podejście, które może być dostosowane do różnych rodzajów organizacji i branż.

PODEJŚCIE PROCESOWE W TEORII I W PRAKTYCE – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest:

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami w sposób wieloetapowy.
 • Zapoznanie z zaawansowanymi technikami dającymi możliwość optymalizacji własnych procesów i podnoszenia w ten sposób efektywności organizacji.
 • Zdobycie wiedzy, jak wygląda modelowanie procesu biznesowego w organizacji.
 • Nauka opisywania zdarzeń i przypisywania jednoznaczne ról procesowych.
 • Zastosowanie w praktyce różnych sposobów i technik opisywania procesu.
 • Zapoznanie jak właściwie określać mierniki efektywności procesu i koncentrować uwagę na działaniach optymalizujących konkretne procesy.

PODEJŚCIE PROCESOWE W TEORII I W PRAKTYCE – PROGRAM SZKOLENIA:

PRE – TEST

 1. PODEJŚCIE PROCESOWE A IDENTYFIKACJA PROCESÓW:
 • Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi)
 • Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci)
 • Rodzaje procesów i ich przebieg
 • Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających
 • Definiowanie celów.
2. PODEJŚCIE PROCESOWE A OPERACYJNE ZARZĄDZANIE PROCESEM:
 • Tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta.
 • Zarządzanie procesowe nastawione na zmiany (rodzina norm ISO serii 9000, LEAN).
 • Orientacja na proces i produkt (wynik działań i zdarzeń).
 • Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
3. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA:
 •     Projektowanie strumienia wartości.
 •     Doskonalenie strumienia wartości.
 •     Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 •     Narzędzia ciągłego doskonalenia.
 •     Mapowanie docelowego stanu.
4. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW:
 •     Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów.
 •     Działania w ramach zarządzania procesowego.
 •     Model przebiegu pracy.
 •     Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
 •     Etapy projektu doskonalenia procesów.
 •     Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
 •     Zarządzanie ryzykiem w procesach.
 •     Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
5. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ:
 • Etapy wdrażania zarządzania procesowego.
 • Architektura procesowa.
 • Zarządzanie pojedynczymi procesami/ właściciel procesu.
 • Model dojrzałości procesowej.
6. OPTYMALIZACJA PROCESÓW:
 • Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych
 • Doskonalenie procesów – cykl PDCA
 • Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo
 • Modele usprawniania procesów biznesowych (DIMAC)
 • Standaryzacja procesu.
7. MAPOWANIE I POPRAWA PROCESÓW:
 • Wybór procesu i celu poprawy.
 • Tworzenie zespołu poprawy procesu.
 • Mapowanie procesu.
 • Uproszczenie procesu.
 • Formularz i zbieranie danych.
 • Stabilność i zdolność procesu.
 • Plan wdrożenia zmiany procesu.
8. PODSUMOWANIE:
 • Podsumowanie warsztatów i wnioski końcowe.

POST-TEST

PODEJŚCIE PROCESOWE W MOTORYZACJI W PRAKTYCE – KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zrozumienie procesów: Szkolenie pomaga pracownikom zrozumieć, co to są procesy biznesowe, jak są zdefiniowane, i dlaczego są kluczowym elementem skutecznego zarządzania organizacją.
 • Poprawa efektywności: Kiedy pracownicy zdobywają wiedzę na temat procesów, są bardziej świadomi tego, jak ich codzienne działania wpływają na cały proces. To z kolei może prowadzić do identyfikacji obszarów do usprawnień i poprawy efektywności.
 • Współpraca międzydziałowa: Podejście procesowe często obejmuje różne działy organizacji. Szkolenie pracowników z różnych obszarów pozwala na lepszą współpracę i zrozumienie roli każdego działu w kontekście całościowego procesu.
 • Rozwijanie umiejętności analizy procesów: Szkolenie może pomóc pracownikom rozwijać umiejętności analizy procesów, co jest istotne dla identyfikacji obszarów do doskonalenia oraz dla monitorowania i pomiaru efektywności procesów.
 • Skoncentrowanie na klientach: Podejście procesowe często kładzie nacisk na zaspokajanie potrzeb klienta. Szkolenie pracowników może pomóc w zrozumieniu, jak ich działania wpływają na jakość produktów lub usług dostarczanych klientom.
 • Ciągłe doskonalenie: Pracownicy szkolący się w podejściu procesowym zyskują świadomość ciągłego doskonalenia. Są bardziej skłonni do identyfikacji możliwości usprawnień, zgłaszania pomysłów i angażowania się w proces ciągłego doskonalenia.
 • Ułatwienie wdrożenia systemów zarządzania jakością: Dla organizacji wprowadzających systemy zarządzania jakością, szkolenie pracowników w zakresie podejścia procesowego może pomóc w zrozumieniu zasad i praktyk związanych z tymi systemami.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Udzielenie pracownikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu podejścia procesowego może przyczynić się do zwiększenia ich zaangażowania w pracę i identyfikacji z celami organizacji.

Korzyści te sprawiają, że szkolenie w zakresie podejścia procesowego jest ważnym elementem budowania kultury organizacyjnej opartej na efektywności, ciągłym doskonaleniu i satysfakcji klienta.

PODEJŚCIE PROCESOWE W MOTORYZACJI W PRAKTYCE – ADRESACI SZKOLENIA:

 • Kierownictwo i kadra zarządzająca, działy zarządzania systemami jakości, personelem, działy zarządzania procesami, zakupów, logistyki, działy obsługi Klienta.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 20.04.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, Klienci również zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.