PROJECT MANAGER AUTOMOTIVE

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ – PROJECT MANAGER.

CO TO JEST ZARZĄDZENIE PROJEKTAMI ? KIM JEST KIEROWNIK PROJEKTU ?

Zarządzanie projektem w branży motoryzacyjnej, a tym samym rola kierownika projektu, opiera się na kompleksowym podejściu do planowania, koordynacji i realizacji działań mających na celu osiągnięcie zamierzonych celów projektowych. Kierownik projektu pełni kluczową rolę w tym procesie, odpowiedzialny za nadzorowanie całego przebiegu projektu oraz koordynację działań zespołu projektowego.

Zarządzanie projektem polega na skutecznym planowaniu i definiowaniu programu, który obejmuje ustalenie celów projektu, budżetu, harmonogramu oraz identyfikację zasobów potrzebnych do realizacji projektu. Kierownik projektu musi również zarządzać ryzykiem projektowym, stosując metody takie jak ścieżka krytyczna (CPM), aby zapewnić terminową i efektywną realizację projektu.

W projektach branży motoryzacyjnej istotne jest także projektowanie wyrobu oraz procesu produkcji. Kierownik projektu musi nadzorować procesy związane z zaprojektowaniem produktu, wdrażaniem innowacji technologicznych oraz zapewnieniem odpowiedniej jakości wyrobu i procesu produkcyjnego. W ramach tego procesu ważne jest również planowanie walidacji wyrobu i procesu, w tym przeprowadzanie testów produkcji i ocena zdolności procesu.

Kierownik projektu w branży motoryzacyjnej musi być odpowiednio wykwalifikowany i posiadać umiejętności zarządzania projektami oraz komunikacyjne, aby skutecznie kierować zespołem projektowym i osiągać zamierzone cele projektu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania projektami w branży motoryzacyjnej, obejmujących planowanie, koordynację i realizację działań w celu osiągnięcia zamierzonych celów projektowych zgodnie z wymaganiami i standardami obowiązującymi w branży.

PROGRAM SZKOLENIA:

PRE – TEST

1) Terminologia stosowana w zarządzaniu projektem.

2) Rodzaje projektów – różnice projekt – proces.

3) Budżet projektu – jak rozliczać, jakie stosować KPI.

4) Planowanie i definiowanie programu:

 • Definiowanie zespołu – role i odpowiedzialności.
 • Kierownik projektu – metody i narzędzia w zarządzaniu projektem.
 • Przywództwo – role i odpowiedzialności kierownika projektu.
 • Dane wejściowe – wymagania klienta/badania rynku/historia podobnych projektów/ wiedza zespołu.
 • Technologia jednoczesna – simultaneous engineering.

5) Strategia marketingowa/biznes plan /benchmarking cele projektu i cele niezawodności:

 • Założenia dotyczące wyrobu procesu/BOM/ wstępny przebieg procesu klasyfikacja charakterystyk.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie – C.P.M. (ścieżka krytyczna).
 • Plan zapewnienia jakości /wsparcie kierownictwa.

6) Projektowanie wyrobu:

 • DFMEA/DFM/DFA/DV/ budowa prototypu.
 • Rysunki i specyfikacje.
 • Planowanie wyposażenia/narzędzi / środków kontroli.
 • Klasyfikacja charakterystyk wyrobu / wykonalność – TFC.

7) Projektowanie procesu produkcji/wykonania:

 • Przepływ i rozmieszczenie procesu.
 • Klasyfikacja charakterystyk /PFMEA.
 • Dokumentacja procesu/pakowania wyrobu.
 • Plan badania zdolności procesu/środków pomiarowych.
 • Wsparcie kierownictwa.

8) Walidacja wyrobu/procesu

 • PTR –  test produkcji (PDCA).
 • Badanie zdolności procesu/środków kontrolnych, PPA.
 • Plan kontroli – C.P.

9) Testy walidacyjne wyrobu/ocena pakowania:

 • Przekazanie produkcji.

10) Informacje zwrotne (klient) działania korygujące:

 • Satysfakcja klienta /redukcja zmienności/obsługa i dostawy.

11) Ćwiczenia – plan czasowy:

 • Identyfikacja kamieni milowych projektu.
 • Efektywna praca zespołu.

POST – TEST

GRUPA ODBIORCZA:

Grupa odbiorcza szkolenia obejmuje pracowników zaangażowanych w zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej, w tym kierowników projektów, inżynierów projektantów, specjalistów ds. jakości oraz osoby odpowiedzialne za rozwój produktu i produkcję.

Wartości dodane po szkoleniu obejmują:

 • Zrozumienie terminologii i zasad stosowanych w zarządzaniu projektami w branży motoryzacyjnej.
 • Nabycie umiejętności planowania i definiowania programu projektu, w tym ustalanie celów, budżetu i harmonogramu.
 • Zdobycie wiedzy na temat strategii marketingowej, biznes planu i zarządzania ryzykiem w projekcie.
 • Rozwinięcie umiejętności projektowania wyrobu i procesu produkcji, w tym stosowania narzędzi takich jak DFMEA, DFM, DFA.
 • Poszerzenie umiejętności zarządzania ryzykiem projektowym i planowania walidacji wyrobu i procesu.
 • Doskonalenie umiejętności kierowania zespołem projektowym i skutecznego komunikowania się w kontekście projektów branży motoryzacyjnej.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 1, 1.03.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.