CZŁONEK

CZŁONEK

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ I SKLEPU INTERNETOWEGO SUDHARA POLSKA

Niniejsza Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w na stronie internetowej, zwanej dalej portalem oraz w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na portalu oraz w sklepie internetowym plików cookies.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODO

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Sudhara International Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-514) przy ul. Ceglanej 4, wpisana do KRS o numerze: 0000702062, NIP 6342911050, REGON 368642667.
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, państwo, numer telefonu, adres e-mail. Przetwarzanie przez Administratora wskazanych w zdaniu pierwszym danych osobowych jest niezbędne do tego, aby Sprzedawca mógł w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora;
  • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji);
  • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń;
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej.
 1. Podanie danych osobowych przez korzystającego z portalu oraz sklepu internetowego Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą:
  • przewoźnicy – Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe;
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą;
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym portalu oraz sklepu internetowego;
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna);
  • organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają z  przepisów  prawa,
  • inni usługodawcy zewnętrzni przy pomocy których Administrator prowadzi swoją działalność.
 1. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 8, kontakt do Administratora pod adresem: Sudhara International Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice lub wysyłając  e-maila na adres : info@sudharapolska.com.
 5. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez podmioty do tego nieupoważnione.
 8. Administrator nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (portal) oraz sklep internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta Klient ).
 2. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej (portalu), Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:
  • zapamiętywania usług/produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia produktu/usługi;
  • zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia produktu lub usługi.
 1. Pliki cookies wykorzystywane na portalu i w sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
 2. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z portalu oraz ze strony sklepu internetowego.
Top