ODLEWNICTWO.

Odlewnictwo to dział metalurgii, nauki, która zajmuje się sposobami otrzymywania metali i stopów, jak również metodami przeróbki tych materiałów w celu uzyskania odpowiednich własności. Dzieli się na metalurgię żelaza i metalurgię metali nieżelaznych. Metalurgia wykorzystywana do otrzymywania przedmiotów o wymaganym kształcie i wymiarach znana jest człowiekowi już od tysiącleci.

Nasza Firma

Oferujemy Klientom prowadzenie szkoleń dedykowanych (zamkniętych) i otwartych oraz doradztwo związane z tematyką odlewnictwa, wsparciem w procesie odlewania, narzędzi i metod związanych z ciągłym doskonaleniem w procesie odlewania oraz ich audytowaniem.

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA W CAŁEJ POLSCE I ZA GRANICĄ. PROPONUJEMY GRUPY SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH (ZAMKNIĘTYCH) JUŻ OD 4 OSÓB.

Tematy szkoleń:

BLOK I: ODLEWNICTWO – WPROWADZENIE (czyli co to znaczy odlać ?):

 • Podstawowe pojęcia i zwroty.
 • Rys historyczny procesów odlewniczych.
 • Wprowadzenie do procesów produkcyjnych w odlewniach.
 • Technologie odlewania detali.

Moduł ma na celu objaśnienie słownictwa, jakie będzie stosowane w trakcie szkolenia, wprowadzenie do odlewnictwa jako jednego z najstarszych procesów produkcyjnych w historii człowieka, a także nakreślenie przebiegu procesu produkcji w odlewni. Trzecia część będzie traktować o aspektach technologicznych typu naddatki, zbieżności odlewnicze, podziały formy itp. Czwarty podpunkt przedstawia konkretne technologie, np. odśrodkowe, niskociśnieniowe, grawitacyjne itp.

ODLEWNICTWO BLOK II: MATERIAŁY DO WYKONYWANIA FORM ODLEWNICZYCH (czyli w co odlać?):

 • Podział form odlewniczych.
 • Formy piaskowe – materiały na osnowę.
 • Formy piaskowe – materiały wiążące.
 • Formy piaskowe – dodatki i materiały pomocnicze.
 • Formy piaskowe – masy klasyczne.
 • Formy piaskowe – masy ze spoiwami.
 • Formy piaskowe – masy bez materiałów wiążących.
 • Metody badania mas piaskowych.
 • Obieg masy w odlewni, odświeżanie i regeneracja.
 • Materiały na formy metalowe.

Moduł drugi uporządkuje i rozszerzy wiedzę dotyczącą dostępnych technologii wykonania form odlewniczych, technologii mas formierskich, metod badania gotowych mas oraz ich składników.

ODLEWNICTWO BLOK III: STOPY NA OSNOWIE ŻELAZA:

 • Różnica między żeliwem i staliwem.
 • Ogólna charakterystyka żeliwa.
 • Rodzaje żeliwa i jego zastosowanie.
 • Obróbka cieplna żeliwa.
 • Ogólna charakterystyka staliwa.
 • Rodzaje staliwa i jego zastosowanie.
 • Obróbka cieplna staliwa.

Moduł dotyczący stopów na osnowie żelaza na wstępie rozgraniczy żeliwo i staliwo (niekoniecznie tylko pod kątem zawartości węgla w stopie) poprzez porównanie pod kątem wytwarzania i zastosowania. Kolejne punkty skupią się na ich charakterystyce materiałowej, konkretnych grupach gatunków i ich zastosowaniem, a także  możliwymi rodzajami ich obróbki cieplnej.

BLOK IV: STOPY NA OSNOWIE METALI NIEŻELAZNYCH:

 • Stopy aluminium.
 • Stopy miedzi.
 • Stopy cynku.
 • Stopy ołowiu.
 • Stopy cyny.
 • Stopy magnezu.
 • Stopy niklu.

Moduł dotyczący stopów metali nieżelaznych także posłuży omówieniu charakterystyki technologicznej, zastosowania i obróbki cieplnej tematycznych grup. Dodatkowy punkt to stopy na osnowie niklu, stosowane głównie w trudnych warunkach (wysoka temperatura pracy).

BLOK V: CYFRYZACJA, AUTOMATYZACJA I MECHANIZACJA PROCESÓW ODLEWNICZYCH:

 • Programy wspomagające projektowanie technologii.
 • Programy wspomagające ocenę ciekłego stopu.
 • Piece topialne, ich budowa i zastosowanie.
 • Piece do obróbki cieplnej.
 • Mieszarki i urządzenia do mas formierskich.
 • Kokilarki i zalewarki.
 • Formierki i linie odlewnicze.
 • Transport w odlewni.
 • Urządzenia badawcze i laboratoryjne.

Moduł dotyczący wszelkiego oprogramowania i urządzeń stosowanych we współczesnym przemyśle odlewniczym: symulacje odlewnicze; programy typu CAD; metody i systemy oceniające parametry stopu, np. metoda ATD, Hydris, Itaca; różnego typu piece topialne, piece i urządzenie do obróbki cieplnej, urządzenia do sporządzania i przerobu mas, a także przygotowywania form (np. autoklawy); urządzenia formujące i linie odlewnicze, środki transportu i urządzenia badawcze (chociażby spektrometry).

BLOK VI: NORMY I SYSTEMY W BRANŻY ODLEWNICZEJ:

 • Co to jest norma i standard?
 • Systemy zarządzania jakością w odlewniach.
 • Narzędzia jakości.

Moduł, który powinien być dopełnieniem całego szkolenia – uporządkowanie wiedzy na temat norm i standardów a także warsztaty z korzystania z narzędzi jakości.

NORMY MIĘDZYNARODOWE DOTYCZĄCE ODLEWNICTWA:

szkolenia odlewnicze

SZKOLENIA OTWARTE – TUTAJ

Jeśli interesuje Państwa szkolenie dedykowane dla Państwa Organizacji, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.