PODEJŚCIE PROCESOWE W AUTOMOTIVE

PODEJŚCIE PROCESOWE W MOTORYZACJI W PRAKTYCE – CO TO JEST I NA CZYM POLEGA ?

W kontekście IATF 16949 podejście procesowe odnosi się do organizacji i zarządzania procesami w celu spełnienia wymagań klienta i zapewnienia jakości produktów w branży motoryzacyjnej. Podejście to opiera się na identyfikowaniu, zarządzaniu i doskonaleniu procesów kluczowych dla organizacji.

Główne cechy podejścia procesowego obejmują:

 1. Identyfikacja procesów: Organizacja powinna zidentyfikować wszystkie procesy związane z produkcją i dostarczaniem produktów dla branży motoryzacyjnej. Procesy te mogą obejmować projektowanie, produkcję, dostawy, obsługę klienta, zarządzanie dostawcami itp.

 2. Określenie kryteriów i metod dla procesów: Dla każdego zidentyfikowanego procesu organizacja powinna określić kryteria jego skuteczności oraz metody jego monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia.
 3. Zintegrowane zarządzanie procesami: Podejście procesowe wymaga, aby organizacja zintegrowała zarządzanie różnymi procesami, aby skutecznie spełnić wymagania klientów i standardy systemu zarządzania jakością.
 4. Zarządzanie ryzykiem: Organizacja powinna identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykami związanymi z jej procesami, aby unikać błędów, awarii i innych niepożądanych zdarzeń.
 5. Doskonalenie procesów: Organizacja powinna ciągle doskonalić swoje procesy, korzystając z danych i informacji zwrotnych, aby poprawić skuteczność i efektywność swojego systemu zarządzania jakością.
 6. Zaangażowanie kierownictwa: Kierownictwo organizacji powinno być zaangażowane w zarządzanie procesami, zapewniając zasoby, wsparcie i ustalając cele związane z doskonaleniem procesów.
 7. Monitorowanie i mierzenie wyników procesów: Organizacja powinna monitorować i mierzyć wyniki swoich procesów, aby upewnić się, że spełniają one ustalone kryteria skuteczności i zgodne są z wymaganiami klienta.

Podejście procesowe w automotive zgodne z IATF 16949 ma na celu zapewnienie spójności, skuteczności i ciągłego doskonalenia w dostarczaniu produktów i usług w branży motoryzacyjnej.

PODEJŚCIE PROCESOWE W MOTORYZACJI W PRAKTYCE – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest:

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego wdrażania systemu zarządzania procesami w sposób wieloetapowy.
 • Zapoznanie z zaawansowanymi technikami dającymi możliwość optymalizacji własnych procesów i podnoszenia w ten sposób efektywności organizacji.
 • Zdobycie wiedzy, jak wygląda modelowanie procesu biznesowego w organizacji.
 • Nauka opisywania zdarzeń i przypisywania jednoznaczne ról procesowych.
 • Zastosowanie w praktyce różnych sposobów i technik opisywania procesu.
 • Zapoznanie jak właściwie określać mierniki efektywności procesu i koncentrować uwagę na działaniach optymalizujących konkretne procesy.

PROGRAM SZKOLENIA:

PRE – TEST

1. PODEJŚCIE PROCESOWE A IDENTYFIKACJA PROCESÓW:
 • Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi).
 • Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci).
 • Rodzaje procesów i ich przebieg.
 • Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających.
 • Definiowanie celów.
2. PODEJŚCIE PROCESOWE A OPERACYJNE ZARZĄDZANIE PROCESEM:
 • Tworzenie wartości i wewnętrzna zasada klienta.
 • Zarządzanie procesowe nastawione na zmiany (rodzina norm ISO serii 9000, IATF, LEAN).
 • Orientacja na proces i produkt (wynik działań i zdarzeń).
 • Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
3. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROCESEM CIĄGŁEGO DOSKONALENIA:
 •     Projektowanie strumienia wartości.
 •     Doskonalenie strumienia wartości.
 •     Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 •     Narzędzia ciągłego doskonalenia.
 •     Mapowanie docelowego stanu.
4. KLUCZOWE TERMINY I POJĘCIA ZARZĄDZANIA MODELOWANIEM PROCESÓW:
 •     Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów.
 •     Działania w ramach zarządzania procesowego.
 •     Model przebiegu pracy.
 •     Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
 •     Etapy projektu doskonalenia procesów.
 •     Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.
 •     Zarządzanie ryzykiem w procesach.
 •     Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
5. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ:
 • Etapy wdrażania zarządzania procesowego.
 • Architektura procesowa.
 • Zarządzanie pojedynczymi procesami/ właściciel procesu.
 • Model dojrzałości procesowej.
6. OPTYMALIZACJA PROCESÓW:
 • Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych
 • Doskonalenie procesów – cykl PDCA
 • Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo
 • Modele usprawniania procesów biznesowych (DIMAC)
 • Standaryzacja procesu.
7. MAPOWANIE I POPRAWA PROCESÓW:
 • Wybór procesu i celu poprawy.
 • Tworzenie zespołu poprawy procesu.
 • Mapowanie procesu.
 • Uproszczenie procesu.
 • Formularz i zbieranie danych.
 • Stabilność i zdolność procesu.
 • Plan wdrożenia zmiany procesu.
8. PODSUMOWANIE:
 • Podsumowanie warsztatów i wnioski końcowe.

POST-TEST

GRUPA ODBIORCZA:

Kierownictwo i kadra zarządzająca, działy zarządzania systemami jakości, personelem, działy zarządzania procesami, zakupów, logistyki, działy obsługi Klienta.

PODEJŚCIE PROCESOWE W MOTORYZACJI W PRAKTYCE – KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Wdrażanie podejścia procesowego w branży motoryzacyjnej zgodnie z wymaganiami IATF 16949 niesie ze sobą liczne korzyści. Szkolenia w tym zakresie są kluczowe, aby personel zrozumiał, jak skutecznie identyfikować, zarządzać i doskonalić procesy w kontekście systemu zarządzania jakością. Oto kilka korzyści ze szkoleń związanych z podejściem procesowym w automotive zgodnie z IATF 16949:

 • Zrozumienie wymagań standardu: Szkolenia pomagają pracownikom zrozumieć wymagania IATF 16949 dotyczące podejścia procesowego. To obejmuje identyfikację kluczowych procesów, zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i doskonalenie.
 • Poprawa jakości wyrobów/usług: Podejście procesowe pomaga w identyfikowaniu obszarów, w których można poprawić jakość produktów i usług poprzez lepsze zarządzanie procesami. Szkolenia pomagają pracownikom zrozumieć, jakie działania podejmować w celu eliminacji błędów i poprawy efektywności.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Szkolenia umożliwiają pracownikom lepsze zrozumienie swoich ról w procesach oraz sposobów, w jakie mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej poprzez optymalizację procesów.
 • Zarządzanie ryzykiem: Szkolenia pomagają personelowi zrozumieć, jak identyfikować i zarządzać ryzykiem w procesach, co przyczynia się do minimalizacji potencjalnych problemów i awarii.
 • Zaangażowanie personelu: Szkolenia związane z podejściem procesowym mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników, ponieważ umożliwiają im zrozumienie, jak ich codzienna praca wpływa na cały system jakości.
 • Zgodność ze standardem motoryzacyjnym: Szkolenia pomagają organizacji utrzymać zgodność ze standardami motoryzacyjnymi, co jest kluczowe dla utrzymania certyfikacji IATF 16949.
 • Poprawa współpracy między działami: Podejście procesowe promuje zintegrowane zarządzanie procesami, co może poprawić współpracę między różnymi działami organizacji.
 • Skuteczne i efektywne zrozumienie Klienta: Dzięki szkoleniom pracownicy zdobywają umiejętność skutecznego i efektywnego zrozumienia oczekiwań klientów i jak procesy wpływają na zadowolenie klienta.

Czas trwania szkolenia – 2 dni

Program szkolenia opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 2, 20.04.2020r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, Klienci również zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE AUTOMOTIVE

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.