PROGRAM SZKOLENIA GD&T

WYMIAROWANIE I TOLEROWANIE GEOMETRYCZNE GD&T – Co to jest ?

Wymiarowanie geometryczne i tolerowanie (GD&T) to system definiowania i komunikowania inżynieryjnych tolerancji i wymiarów poprzez symboliczne zapisy na rysunkach technicznych. System ten został opracowany w celu zapewnienia jednoznacznej interpretacji złożonych wymagań dotyczących kształtu, położenia, orientacji i chropowatości elementów konstrukcyjnych. GD&T pomaga inżynierom i projektantom w precyzyjnym określaniu intencji projektowej, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości produktu, jego funkcjonalności oraz możliwości wymiany i zgodności komponentów.

Korzystanie z GD&T umożliwia znaczącą poprawę komunikacji między różnymi działami wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z dostawcami i klientami, minimalizując ryzyko niezgodności. System ten opiera się na międzynarodowych normach, takich jak normy ISO oraz ASME, co ułatwia stosowanie uniwersalnych standardów w projektowaniu i produkcji na całym świecie.

GD&T obejmuje szereg specyficznych symboli i reguł, które określają tolerancje geometryczne, w tym prostoliniowość, płaskość, okrągłość, walcowość, równoległość, prostopadłość, położenie, współosiowość i symetrię. Poprzez zastosowanie zasady niezależności, system pozwala na niezależne tolerowanie różnych aspektów geometrii części, co daje projektantom większą elastyczność i precyzję w definiowaniu wymagań.

Wprowadzenie GD&T do procesów projektowych i produkcyjnych wymaga odpowiedniego szkolenia i doświadczenia, co podkreśla znaczenie programów edukacyjnych i kursów specjalistycznych. Ostatecznie, stosowanie GD&T przyczynia się do zwiększenia jakości produktów, redukcji kosztów produkcji oraz poprawy efektywności komunikacji technicznej.

WYMIAROWANIE I TOLEROWANIE GEOMETRYCZNE GD&T.

Specyfikacja geometrii wyrobu (Geometrical Product Specifications – GPS) dotyczy narzucania wymagań w zakresie postaci geometrycznej konkretnego wyrobu, którą można opisać:

 • wymiarami (np. odległościami) oraz ich tolerancjami,
 • warunkami geometrycznymi (np. tolerancjami kształtu),
 • parametrami mikrogeometrii powierzchni (chropowatości, falistości) i konwencjami ich interpretacji.

GPS – SPECYFIKA GEOMETRII WYROBU:

Międzynarodowa organizacja ISO pracuje nad uogólnieniem GPS – tak, by wyspecyfikowane wymagania traktować łącznie i by zapewniły :

 • funkcjonalność zaprojektowanego i wytwarzanego wyrobu,
 • zamienność montażową (technologiczną) i eksploatacyjną,
 • trwałość i niezawodność wyrobu.

W skali międzynarodowej zagadnienia tolerancji geometryczno – wymiarowych są hasłowo określane akronimami GPS oraz GD&T. 

W literaturze amerykańskiej powszechnie przyjęty jest skrót GD&T (Geometrical Dimensioning and Tolerancing) Wymiarowanie i Tolerowanie Geometryczne.

Norma ASME Y14.5M opracowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników obejmuje całość problematyki tolerowania wymiarów i geometrii. 

Wskutek rosnącego udziału koncernów międzynarodowych w krajowym przemyśle maszynowym doszło do niekorzystnej sytuacji, w której w Polsce używane są równolegle dwie wymienione powyżej normy. W wielu przypadkach użytkownicy rysunków konstrukcyjnych dostarczonych przez zleceniodawców nie są świadomi, do jakich norm odwoływał się konstruktor projektujący wyrób. 

WYMIAROWANIE I TOLEROWANIE GEOMETRYCZNE – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia z zakresu wymiarowania i tolerowania geometrycznego według norm ISO oraz ASME – GD&T, prowadzonego przez Sudhara Polska jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego zastosowania standardów geometrycznego wymiarowania i tolerowania produktów. Program szkolenia ma na celu zapewnienie uczestnikom umiejętności interpretacji i zastosowania specyfikacji GPS (specyfikacja geometryczna produktu), zrozumienia i stosowania struktury norm GPS (w tym ISO 1101, ISO 14405, ISO 8015), a także naukę zasad niezależności, zależności i powierzchni przylegających. Uczestnicy nauczą się również o klasyfikacji i symbolice tolerancji geometrycznych, metodach interpretacji i pomiaru tolerancji kształtu, kierunku i położenia, a także zasadach maksimum i minimum materiału.

WYMIAROWANIE I TOLEROWANIE GEOMETRYCZNE – PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – Test

 1. GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
 2. Struktura norm GPS (ISO 1101, ISO 14405, ISO 8015).
 3. Zasada niezależności, zależności i powierzchni przylegających.
 4. GD&T – geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS.
 5. Tolerowanie ogólne.
 6. Układ tolerancji i pasowań.
 7. Elementy geometryczne, teoretyczne, zastępcze, skojarzone.
 8. Klasyfikacja i symbolika tolerancji geometrycznych.
 9. Tolerancje kształtu: prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości, kształtu wyznaczanego zarysu, kształtu wyznaczanej powierzchni – interpretacja i metodyka pomiaru.
 10. Bazy wymiarowe: ich rodzaje, tworzenie układów bazowych.
 11. Tolerancje kierunku: równoległości, prostopadłości, nachyleni – interpretacja i metodyka pomiaru.
 12. Tolerancje położenia: pozycji, współosiowości, symetrii- interpretacja i metodyka pomiaru.
 13. Zasada maksimum i minimum materiału.
 14. Chropowatość powierzchni.
 15. Współrzędnościowa technika pomiarowa a pomiar tolerancji geometrycznych.
 16. Podstawy budowy sprawdzianów funkcjonalnych.
 17. Dyskusja i ćwiczenia na przykładowych rysunkach technicznych.

Post – Test

WYMIAROWANIE I TOLEROWANIE GEOMETRYCZNE – ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie to jest skierowane do osób, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z potrzebą stosowania, interpretacji lub tworzenia dokumentacji technicznej zgodnej z międzynarodowymi standardami w zakresie wymiarowania i tolerowania geometrycznego. Dwa dni szkolenia mają na celu nie tylko teoretyczne przekazanie wiedzy, ale również praktyczne jej zastosowanie, co zostanie osiągnięte poprzez dyskusje i ćwiczenia na przykładowych rysunkach technicznych.

 • Specjaliści ds. jakości, pomiarów, konstruktorzy, auditorzy wewnętrzni SZJ – działy jakości, inżyniering, project management.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 22.09.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

POBIERZ PROGRAM SZKOLENIA W PDF

GD_T_program szkolenia_Sudhara Polska

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE LABORATORIUM I INŻYNIERIA

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: