WYMAGANIA NORMY ISO 45001

SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP ISO PN-ISO 45001 – CO TO JEST I DO CZEGO SŁUŻY ?

ISO 45001 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i stanowi ramy do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach.

Norma ISO 45001 zastępuje wcześniejszą normę PN-N 18001 lub OHSAS 18001 i jest skierowana do organizacji, które chcą skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Jej celem jest ułatwienie organizacjom identyfikacji i kontroli zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz poprawa warunków pracy i minimalizacja ryzyka zawodowego.

Nowa norma skupia się na szeregu kwestii, takich jak polityka bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, identyfikacja ryzyka i szans, zarządzanie zmianami, zaangażowanie pracowników oraz monitorowanie i ocena skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wprowadzenie systemu zgodnego z ISO 45001 może pomóc organizacjom w spełnieniu wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, uzyskać zamierzone wyniki swojego systemu zarządzania oraz poprawić ogólną wydajność i efektywność firmy.

Dążenie do zgodności z normą ISO 45001 może być szczególnie istotne dla organizacji, które chcą pokazać zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla swoich pracowników, co może przyczynić się do budowania zaufania zarówno wśród pracowników, jak i wszelkich stron zainteresowanych, w tym partnerów biznesowych.

CEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (NORMA ISO 45001:2018).

Celem systemu zarządzania BHP (ISO 45001:2018) jest zapewnienie ram do zarządzania ryzykami i szansami dotyczącymi BHP. Celem i zamierzonymi wynikami systemu zarządzania BHP (ISO 45001:2018) jest zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanych z pracą pracowników oraz zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (NORMA ISO 45001:2018).

Wdrożenie systemu zarządzania BHP zgodnego z normą ISO 45001:2018 umożliwia organizacji zarządzanie ryzykiem dotyczącym BHP i poprawę efektów działania w zakresie BHP. System zarządzania BHP (ISO 45001:2018) może pomóc organizacji spełnić wymagania prawne i inne wymagania

WYMAGANIA NORMY ISO 45001 – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia z normy ISO 45001 jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebnych do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji poprzez:

1.Zrozumienie Wymagań Normy:

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom pełnego zrozumienia wymagań normy ISO 45001, w tym polityki bezpieczeństwa, identyfikacji ryzyka, działań prewencyjnych, reagowania na zagrożenia, auditów wewnętrznych, itp.

2. Przygotowanie do Wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem:

Szkolenie ma pomóc w przygotowaniu organizacji do wdrożenia skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem zawodowym zgodnego z ISO 45001.

3. Budowanie Kultury Bezpieczeństwa:

 • Kształtowanie świadomości pracowników i kierownictwa w zakresie znaczenia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
 • Promowanie kultury bezpieczeństwa, w której pracownicy czują się odpowiedzialni za swoje własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo swoich współpracowników.

4. Zwiększenie Efektywności Systemu Zarządzania:

Uczestnicy szkolenia powinni zdobyć umiejętności w zakresie oceny i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.

5. Przygotowanie do Audytów Wewnętrznych:

Wprowadzenie do procesu auditu wewnętrznego zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001. Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom efektywnego przeprowadzenia audytów wewnętrznych w organizacji.

6. Zminimalizowanie Ryzyka i Poprawa Bezpieczeństwa Pracowników:
 • Szkolenie powinno pomóc w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
 • Poprawa praktyk bezpieczeństwa w miejscu pracy, co przekłada się na zmniejszenie wypadków i poprawę ogólnej kondycji zdrowotnej pracowników.

7. Dostosowanie do Aktualnych Standardów i Praktyk Branżowych:

 • Szkolenie powinno uwzględniać aktualne standardy, przepisy i praktyki branżowe, aby uczestnicy byli dobrze przygotowani do zmian w otoczeniu regulacyjnym.

8. Podnoszenie Kwalifikacji Kadry Zarządzającej:

 • Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego.

Cel szkolenia z normy ISO 45001 jest szeroki i obejmuje różne aspekty, aby uczestnicy byli zdolni skutecznie wdrażać i utrzymywać system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji.

WYMAGANIA NORMY ISO 45001 – PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 • Kontekst organizacji:
  • Czynniki zewnętrzne wewnętrzne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
  • Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności.
 • Przywództwo:
  • Rola i odpowiedzialność kierownictwa.
 • Polityka firmy w odniesieniu do wymagań:
  • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
  • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania.
 • Ryzyka i szanse dotyczące:
  • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
  • Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe.
  • Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka.
  • Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z oceny analizy ryzyka na stanowiskach pracy.
  • Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności.
  • Udział i konsultacje pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia.
 • Wsparcie procesów:
  • Zasoby.
  • Kompetencje.
  • Świadomość.
  • Komunikacja.
  • Udokumentowane informacje.
  • W odniesieniu do wymagań związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Planowanie i kontrola działań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
 • Eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyka w prowadzonych działaniach.
 • Zarządzanie zmianami.
 • Ocena działań.
 • Wykorzystanie wyników auditów.
 • Przegląd systemu zarządzania.
 • Doskonalenie.

Post – test

Ćwiczenia:

 • Określenie kontekstu bezpiecznej organizacji.
 • Identyfikacja stron zainteresowanych wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich oczekiwań
 • Ryzyka i szanse – dla organizacji z uwzględnieniem kontekstu bhp.
 • Procesy – analiza zagrożeń bhp, uwzględnienie ryzyk i szans.
 • Cele bhp.
 • Zagrożenia bhp, w tym znaczące – planowanie i działania operacyjne, określenie kryteriów i metod.
 • Monitorowanie wpływu na bhp organizacji z uwzględnieniem wskaźników.
 • Niezgodności, działania korygujące i doskonalące.

WYMAGANIA NORMY ISO 45001 – KORZYŚCI UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zarządzania nowoczesną firmą z wykorzystaniem wymagań zawartych w normie ISO 45001.
 • Pokazanie możliwości powiązania poszczególnych wymagań normy z aktualnie stosowanymi.

WYMAGANIA NORMY ISO 45001 – ADRESACI SZKOLENIA:

 • Osoby zajmujące się wdrożeniem, nadzorowaniem lub dokumentowaniem systemu zarządzania BHP w firmie w całym obszarze działalności lub w wybranej części.
 • Specjaliści BHP chcący wdrożyć rozwiązania systemowe w obsługiwanych przez siebie obszarach.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 10.01.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

Ważne linki:

Powiązane tematy: