ISO 19011:2018 WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDITOWANIA SYSTEMÓW

ISO 19011:2018 – WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDITOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

ISO 19011:2018 to międzynarodowa norma dotycząca audytu systemów zarządzania. Zawartość ISO 19011 zawiera wytyczne dotyczące przeprowadzania auditów wewnętrznych i zewnętrznych systemów zarządzania, w tym systemów zarządzania jakością. 

ISO 19011:2018 – WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDITOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA – CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności do planowania, przeprowadzania, zarządzania i doskonalenia auditów systemów zarządzania. Norma ta określa wytyczne dotyczące audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Jest stosowana w kontekście różnych systemów zarządzania, takich jak systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji itp. Dostarcza również spójnych i skonsolidowanych wytycznych dla organizacji oraz osób przeprowadzających audity, niezależnie od rodzaju audytowanego systemu zarządzania

Główne cele szkolenia z ISO 19011:2018 obejmują:

 • Zrozumienie zasad auditu: Uczestnicy szkolenia powinni zrozumieć fundamentalne zasady audytu, takie jak obiektywność, niezależność, równoważność, integralność i poufność.
 • Zdobycie umiejętności planowania auditu: Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom umiejętności planowania auditów, obejmujących identyfikację obszarów ryzyka, określenie zakresu audytu, opracowanie harmonogramu itp.
 • Rozwinięcie umiejętności przeprowadzania auditów: Uczestnicy powinni nauczyć się efektywnych technik audytu, w tym zbierania informacji, przeprowadzania wywiadów, analizy dokumentacji i dowodów itp.
 • Zarządzanie procesem auditu: Szkolenie obejmuje również elementy zarządzania procesem auditu, takie jak przydzielanie zasobów, śledzenie postępów auditu, rozwiązywanie problemów itp.
 • Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych: Uczestnicy powinni doskonalić umiejętności komunikacyjne, zarówno w kontekście zbierania informacji podczas auditu, jak i w raportowaniu wyników auditu.
 • Zdobycie wiedzy o wymaganiach normy ISO 19011:2018: Szkolenie powinno skoncentrować się na przekazaniu uczestnikom wiedzy na temat treści normy ISO 19011:2018, aby mogli skutecznie zastosować jej wytyczne w praktyce.

ISO 19011:2018 – WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDITOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA – PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 1. Zakres normy.
 2. Terminy i definicje.
 3. Zasady auditu.
 4. Zarządzanie programem auditu:
  1. Ustalenie celów programu auditu.
  2. Określanie i ocena ryzyka i możliwości związanych z programem auditu.
  3. Ustanowienie programu auditu, w tym role i obowiązki, kompetencje osób, zakresu programu, zasoby programu.
  4. Wdrażanie programu auditu, w tym definiowanie celów, zakresu i kryteriów. Wybór i określenie metod, wybór członków zespołu auditowego, przypisanie odpowiedzialności. Zarządzanie wynikami programu auditu, zarządzanie i prowadzenie dokumentacji programu auditu.
  5. Monitorowanie programu auditu.
  6. Przegląd i poprawa programu auditu.
 5. Przeprowadzenie auditu:
  1. Rozpoczęcie.
  2. Przygotowanie działań audytowych.
  3. Prowadzenie działań audytowych.
  4. Przygotowanie raportu z auditu.
 6. Zakończenie auditu.
 7. Prowadzenie działań poauditowych.
 8. Kompetencje i ocena auditorów.

Post – test

ISO 19011:2018 – WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDITOWANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA – KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Szkolenie zgodne z normą ISO 19011:2018 przynosi wiele korzyści dla organizacji i osób uczestniczących. Poniżej przedstawiam kilka głównych korzyści z takiego szkolenia:

 • Zwiększenie efektywności auditów: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności i wiedzę niezbędną do planowania i przeprowadzania auditów w sposób efektywny, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności tych procesów.
 • Zapewnienie zgodności z normami: Dzięki szkoleniu z ISO 19011:2018, uczestnicy są lepiej przygotowani do przeprowadzania audytów zgodnych z międzynarodowymi standardami, co może być istotne dla utrzymania zgodności z różnymi normami, np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 itp.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie rozwija umiejętności komunikacyjne uczestników, co jest kluczowe zarówno w kontekście zbierania informacji podczas audytu, jak i w przekazywaniu wyników audytu interesariuszom.
 • Zwiększenie rzetelności auditów: Uczestnicy są uczeni zasad obiektywności, niezależności i integralności, co wpływa na rzetelność i wiarygodność przeprowadzanych audytów.
 • Lepsze zarządzanie procesem auditu: Szkolenie pomaga uczestnikom w lepszym zarządzaniu procesem auditu, od planowania przez przeprowadzenie do raportowania, co może przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania zasobów.
 • Podnoszenie kwalifikacji personelu: Ukończenie szkolenia z ISO 19011:2018 jest potwierdzeniem kwalifikacji personelu do przeprowadzania auditów systemów zarządzania, co może mieć znaczenie przy ocenie kompetencji wewnętrznych i zewnętrznych auditorów.
 • Doskonalenie systemów zarządzania: Poprzez skuteczne przeprowadzanie auditów zgodnych z normą ISO 19011:2018, organizacje są w stanie zidentyfikować obszary do doskonalenia w swoich systemach zarządzania.
 • Zwiększenie satysfakcji interesariuszy: Dobre zarządzanie audytami i zgodność z normami wpływają pozytywnie na postrzeganie organizacji przez klientów, partnerów biznesowych i inne interesariusze.

Korzyści te przyczyniają się do lepszego funkcjonowania systemów zarządzania. W efekcie może to przynieść organizacji konkurencyjną przewagę i zwiększyć jej zdolność do spełniania oczekiwań klientów oraz wymagań norm branżowych.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 10.01.2019r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: