AUDITOR WEWNĘTRZNY BHIP ISO 45001

SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP ISO PN-ISO 45001 – CO TO JEST I DO CZEGO SŁUŻY ?

ISO 45001 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i stanowi ramy do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach.

Norma ISO 45001 zastępuje wcześniejszą normę PN-N 18001 lub OHSAS 18001 i jest skierowana do organizacji, które chcą skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Jej celem jest ułatwienie organizacjom identyfikacji i kontroli zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz poprawa warunków pracy i minimalizacja ryzyka zawodowego.

Nowa norma skupia się na szeregu kwestii, takich jak polityka bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, identyfikacja ryzyka i szans, zarządzanie zmianami, zaangażowanie pracowników oraz monitorowanie i ocena skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wprowadzenie systemu zgodnego z ISO 45001 może pomóc organizacjom w spełnieniu wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, uzyskać zamierzone wyniki swojego systemu zarządzania oraz poprawić ogólną wydajność i efektywność firmy.

Dążenie do zgodności z normą ISO 45001 może być szczególnie istotne dla organizacji, które chcą pokazać zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla swoich pracowników, co może przyczynić się do budowania zaufania zarówno wśród pracowników, jak i wszelkich stron zainteresowanych, w tym partnerów biznesowych.

CEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (NORMA ISO 45001:2018).

Celem systemu zarządzania BHP (ISO 45001:2018) jest zapewnienie ram do zarządzania ryzykami i szansami dotyczącymi BHP. Celem i zamierzonymi wynikami systemu zarządzania BHP (ISO 45001:2018) jest zapobieganie urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanych z pracą pracowników oraz zapewnienie bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy.

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (NORMA ISO 45001:2018).

Wdrożenie systemu zarządzania BHP zgodnego z normą ISO 45001:2018 umożliwia organizacji zarządzanie ryzykiem dotyczącym BHP i poprawę efektów działania w zakresie BHP. System zarządzania BHP (ISO 45001:2018) może pomóc organizacji spełnić wymagania prawne i inne wymagania

AUDITOR WEWNĘTRZNY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZGODNIE Z WYMAGANIEM NORMY ISO 45001 – CEL SZKOLENIA:

Szkolenie auditora wewnętrznego ISO 45001 ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania skutecznych i zgodnych z normą auditów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, poprzez:

 • Zrozumienie normy ISO 45001:

Zapewnienie uczestnikom głębokiego zrozumienia wymagań normy ISO 45001 dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

 • Umiejętność praktycznego zastosowania wymagań normy:

Przygotowanie auditorów do praktycznego zastosowania wymagań normy w różnych kontekstach organizacyjnych.

 • Doskonalenie umiejętności auditorskich:

Rozwinięcie umiejętności przeprowadzania efektywnych auditów wewnętrznych, obejmując identyfikację niezgodności, ocenę ryzyka oraz wskazywanie obszarów do doskonalenia.

 • Zapewnienie zgodności z procedurami auditu:

Szkolenie ma na celu zapewnienie, że auditorzy wewnętrzni rozumieją i przestrzegają procedur auditu w organizacji oraz zgodność z normą ISO 45001.

 • Zwiększenie samodzielności w przeprowadzaniu auditów:

Przygotowanie auditorów do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych.

 • Znajomość procesu oceny ryzyka:

Kształtowanie umiejętności oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy.

 • Budowanie umiejętności komunikacyjnych:

Doskonalenie umiejętności komunikacji z zespołem audytowanym, aby stworzyć otwarte i efektywne środowisko współpracy.

 • Rozwijanie umiejętności raportowania:

Zapewnienie audytorom wewnętrznym umiejętności przygotowywania raportów audytorskich, w tym identyfikacji potencjalnych obszarów do ulepszeń.

 • Podniesienie kwalifikacji w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy:

Zdobywanie specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, aby audytorzy byli kompetentni w ocenie zgodności organizacji z normą ISO 45001.

 • Przygotowanie do certyfikacji auditorów zewnętrznych:

W niektórych przypadkach, szkolenie audytora wewnętrznego może być pierwszym krokiem w kierunku zdobycia kwalifikacji auditora zewnętrznego (wiodącego) w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Szkolenie auditora wewnętrznego ISO 45001 ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi, wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego przeprowadzania audytów wewnętrznych, co przyczynia się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji.

AUDITOR WEWNĘTRZNY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZGODNIE Z WYMAGANIEM NORMY ISO 45001 – PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady audytowania wg PN-EN ISO 19011:
 • Zarządzanie programem audytów.
 • Praktyczne ćwiczenia w planowaniu auditów na przykładzie modelowej firmy.
 • Przeprowadzanie auditu.
 • Przegląd dokumentacji objętej auditem.
 • Przygotowanie planu realizacji auditu.
 • Podział zadań w ramach zespołu auditorów.
 • Czas trwania auditu.
 • Sposób dokumentowania spostrzeżeń.
 • Przeprowadzenie działań auditowych
 • Praktyczne ćwiczenia w planowaniu i realizacji auditu na przykładzie modelowej firmy.
 • Przygotowanie raportu z auditu.
 • Zakończenie auditu.
 • Przeprowadzenie działań poauditowych.
 • Kompetencje i ocena auditorów.
 1. Kontekst organizacji:
 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne związane z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
 • Wymagania prawne i inne wymagania – identyfikacja i ocena zgodności.
 1. Przywództwo:
 • Rola i odpowiedzialność kierownictwa.
 • Polityka firmy w odniesieniu do wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia w systemie zarządzania.
 1. Ryzyka i szanse dotyczące:
 • Bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
 • Wpływu ww. na bezpieczeństwo biznesowe.
 • Planowanie działań w oparciu o wyniki analizy ryzyka.
 • Powiązanie analizy ryzyka z wynikami z oceny analizy ryzyka na stanowiskach pracy.
 • Ocena wyników zaplanowanych działań – ustalanie zasad oceny i odpowiedzialności.
 1. Udział i konsultacje pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia. Zmiany w podejściu i wymaganiach.
 2. Wsparcie procesów:
 • Zasoby.
 • Kompetencje.
 • Świadomość.
 • Komunikacja.
 • Udokumentowane informacje.
 • W odniesieniu do wymagań związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.
 • Kompetencje auditorów.
 1. Planowanie i kontrola działań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników:
 • Eliminacja zagrożeń i ograniczanie ryzyka w prowadzonych działaniach.
 • Zarządzanie zmianami.
 1. Ocena działań.
 2. Doskonalenie.

EGZAMIN.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Szkolenie prowadzone przez audytora jednostki certyfikującej.

Certyfikat ukończenia szkolenia zawiera informację o tym, iż Uczestnik zdał egzamin i ukończył szkolenie. Certyfikat zawiera również informację dotyczącą modułu ISO 19011:2018 – zasady i wytyczne dotyczące audytowania.

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 10.01.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Godziny trwania szkolenia: 9.00 — 17.00.

 • W ramach szkolenia zapewniamy:
  • zajęcia w maksymalnie 12 osobowej grupie
  • kwalifikowanego trenera
  • materiały szkoleniowe, dodatkowe ćwiczenia, długopisy, notatniki
  • certyfikaty ukończenia szkolenia + kopie dla działu HR
  • przerwy kawowe (słodko – owocowy) poczęstunek
  • obiad 2 daniowy 

Rabaty dla Klienta:

*2 osoba 5% rabatu, 3 osoba i następna – 10%

UWAGA ! Na 7 dni przed organizacją szkolenia firma wysyła informację drogą mailową do wszystkich Uczestników szkolenia na temat założeń organizacyjnych. Ponadto jeśli szkolenie zostanie przesunięte czy też odwołane, również Klienci zostaną poinformowani.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

Ważne linki:

Powiązane tematy: