PROGRAM SZKOLENIA ANALIZA RYZYK ISO 9001:2015

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – WYMAGANIA NORMY ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 jako przyjęcie Systemu Zarządzania Jakością jest strategiczną decyzją organizacji, która może wspomóc poprawę efektów działania oraz stanowić solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju. Potencjalne korzyści dla Organizacji wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) opartego na niniejszej Normie Międzynarodowej to:

 • Zdolność do stałego dostarczenia wyrobów i usług, które spełniają wymagania Klienta, oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne.
 • Stwarzanie szans na zwiększanie zadowolenia Klienta.
 • Uwzględnienia ryzyka i szans związanych z jej kontekstem i celami.
 • Możliwość wykazania zgodności z wyspecyfikowanymi wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością.

PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU:

Podejście oparte na ryzyku jest istotne do osiągnięcia skutecznego Systemu Zarządzania Jakością. Koncepcją podejścia opartego na ryzyku była podana nie wprost w poprzednich wersjach normach ISO 9001, w tym np. w przeprowadzeniu działań zapobiegawczych mających na celu wyeliminowanie potencjalnych niezgodności, analizowaniu wszelkich niezgodności, które się pojawiają, oraz podejmowaniu działań mających na celu zapobieganie ponownemu wystąpieniu niezgodności, odpowiednich do skutków niezgodności.

W celu spełnienia wymagań niniejszej normy ISO 9001:2015 organizacja powinna planować i wdrażać działania, które uwzględniają ryzyka i szanse. Uwzględnianie zarówno ryzyk, jak i szans stanowi podstawę do zwiększenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, poprawy wyników oraz zapobieganie negatywnym efektom.

Szanse mogą pojawić się jako wynik sytuacji sprzyjającej osiągnięciu zamierzonych wyników, takich jak: zbiór okoliczności, które umożliwiają Organizacji przyciągnięcie Klientów, rozwój nowych wyrobów i usług, redukcję odpadów lub poprawę produktywności.

POWIĄZANIA Z INNYMI NORMAMI DOTYCZĄCYMI ZARZĄDZANIA:

Niniejsza Norma Międzynarodowa jest związana z ISO 9000 i ISO 9004:

ISO 9000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary zawiera podstawową wiedzę pozwalającą na poprawne zrozumienie i wdrożenie niniejszej Normy Międzynarodowej.

ISO 9004 Managing for the sustained success of an organization — A quality management approach zawiera wytyczne dla organizacji, które decydują się na podejście wykraczające ponad wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej.

Załącznik B zawiera informacje dotyczące innych Norm Międzynarodowych dotyczących zarządzania jakością i systemów zarządzania jakością, które zostały opracowane przez ISO/TC 176.

(źródło: norma ISO 9001:2015, PKN)

ANALIZA RYZYK W ODNIESIENIU DO NORMY ISO 9001:2015 – Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie poprawnego definiowania ryzyk oraz dokonywanie poprawnej analizy i zapobieganiu potencjalnych lub już istniejących ryzyk, poprzez:

 • Definiowanie procesów i powiązań między nimi.
 • Analizę ryzyka w procesach w zakresie wymagań normy ISO 9001:2015.
 • Analizę ryzyka w procesach w zakresie wymagań normy ISO 31000:2018 – zarządzanie ryzykiem – wytyczne.
 • Analizę ryzyka w procesach w zakresie wymagań normy ISO 31010:2020 – Techniki zarządzania ryzykiem.
 • Wybrane metody zarzadzania ryzykiem.

ANALIZA RYZYK W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ ISO 9001:2015 – Program szkolenia:

 PRE – TEST

 1. Proces i podejście procesowe:
  1. Definicja procesu.
  2. Schemat żółwia.
  3. Mapa procesów – powiązania między procesami.
 2.  Ryzyko:
  1. Definicja.
  2.  Prawdopodobieństwo.
  3. Skutek.
 3. Wymagania norm:
  1. Analiza ryzyka w odniesieniu do normy ISO 9001:2015.
  2. Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do normy 31000:2018 – wytyczne.
  3. Zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymaganiem normy ISO 31010:2020 – techniki oceny ryzyka
 4. Wybrane metody zarządzania ryzykiem:
  1. SWOT.
  2. FMEA.
  3. Diagram Ishikawy.
  4. Burza mózgów.
  5. 5 Why i inne.
 5. PODSUMOWANIE SZKOLENIA.

POST-TEST

ANALIZA RYZYK W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2015 – Adresaci szkolenia:

Osoby planujące poznać narzędzia i metody do zarządzania ryzykiem w odniesieniu do normy ISO 9001 w swojej Organizacji.

ANALIZA RYZYK W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2015 – Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy nauczą się:

 • Skutecznie i efektywnie zdefiniować procesy i powiązania między nimi.
 • Dokonać analizy ryzyka w procesach i pomiędzy procesami.
 • Interpretować w praktyce wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie analizy ryzyka w procesach.
 • Interpretować w praktyce wymagania normy ISO 31000:2018 – zarządzanie ryzykiem – wytyczne.
 • Interpretować w praktyce wymagania normy ISO 31010:2020 – Techniki zarządzania ryzykiem.
 • Zastosować w praktyce wybrane metody analizy ryzyka.
 • Określić i zdefiniować niezbędne działania związane ze określonymi ryzykami.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 4, 10.01.2022r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

 

Ważne linki:

Powiązane szkolenia: