ANALIZA BŁĘDU LUDZKIEGO NA STANOWISKACH PRODUKCYJNYCH

ANALIZA BŁĘDU LUDZKIEGO ZWIĄZANEGO Z ZAGROŻENIAMI NA STANOWISKACH PRACY W PROCESACH PRODUKCYJNYCH

Błędy ludzkie na stanowiskach pracy w procesach produkcyjnych mogą prowadzić do różnych zagrożeń, zarówno dla pracowników, jak i dla samego procesu produkcyjnego. Poniżej przedstawiamy kilka potencjalnych źródeł błędów i zagrożeń, które mogą występować w tym kontekście:

 1. Brak odpowiedniego przeszkolenia:
  • Problem: Pracownicy nie są odpowiednio przeszkoleni w obszarze bezpieczeństwa i zasad obsługi maszyn.
  • Zagrożenie: Może to prowadzić do nieprawidłowego korzystania z maszyn, co zwiększa ryzyko wypadków i uszkodzeń.
 2. Niewłaściwe stosowanie sprzętu ochronnego:
  • Problem: Brak lub niewłaściwe stosowanie środków ochrony osobistej.
  • Zagrożenie: Wypadki związane z urazami, zatrucia, czy inne niebezpieczeństwa związane z brakiem ochrony osobistej.
 3. Zmęczenie i nadmierne obciążenie pracą:
  • Problem: Pracownicy pracujący w nadmiernych warunkach, w tym nadmiernej ilości godzin bez odpowiednich przerw.
  • Zagrożenie: Zmęczenie może prowadzić do błędów i obniżenia skupienia, co z kolei zwiększa ryzyko wypadków.
 4. Brak procedur bezpieczeństwa:
  • Problem: Brak lub niewłaściwe stosowanie procedur bezpieczeństwa w miejscu pracy.
  • Zagrożenie: Może prowadzić do nieprawidłowego postępowania w przypadku awarii, pożaru lub innego nagłego zdarzenia.
 5. Błąd ludzki podczas obsługi maszyn:
  • Problem: Nieprawidłowe korzystanie z maszyn, ignorowanie procedur obsługi.
  • Zagrożenie: Ryzyko wypadków związanych z maszynami, awariami technicznymi i uszkodzeniem sprzętu.
 6. Niezgodność z przepisami i normami:
  • Problem: Brak zrozumienia i przestrzegania norm bezpieczeństwa i przepisów dotyczących danego sektora.
  • Zagrożenie: Naruszenia regulacji mogą prowadzić do konsekwencji prawnych i finansowych, a także zwiększyć ryzyko wypadków.
 7. Komunikacja:
  • Problem: Błędy w komunikacji między pracownikami, zwłaszcza w zakresie zleceń i procedur bezpieczeństwa.
  • Zagrożenie: Nieporozumienia mogą prowadzić do nieprawidłowego wykonywania zadań, co zwiększa ryzyko wypadków.
 8. Zaniedbanie utrzymania maszyn:
  • Problem: Brak regularnego utrzymania i konserwacji maszyn.
  • Zagrożenie: Awarie maszyn mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, uszkodzeń sprzętu i przerw w produkcji.

Aby zminimalizować ryzyko błędów ludzkich i zagrożeń, firmy powinny inwestować w odpowiednie szkolenia, wprowadzać skuteczne procedury bezpieczeństwa, monitorować warunki pracy oraz regularnie przeglądać i aktualizować przepisy i normy bezpieczeństwa. Wprowadzenie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy jest kluczowe dla utrzymania efektywności produkcji i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

ANALIZA BŁĘDU LUDZKIEGO ZWIĄZANEGO Z ZAGROŻENIAMI NA STANOWISKACH PRACY W PROCESACH PRODUKCYJNYCH – CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w procesach produkcyjnych jest zminimalizowanie błędów ludzkich i zagrożeń z nimi związanych. W ramach szkolenia można przyjąć kilka kluczowych celów:

 1. Świadomość zagrożeń:
  • Cel: Zrozumienie różnych rodzajów zagrożeń związanych z pracą na stanowiskach produkcyjnych.
  • Działanie: Pracownicy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z maszynami, substancjami chemicznymi, awariami, itp.
 2. Zrozumienie procedur bezpieczeństwa:
  • Cel: Znajomość i zrozumienie obowiązujących procedur bezpieczeństwa w miejscu pracy.
  • Działanie: Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie korzystania z procedur bezpieczeństwa, postępowania w sytuacjach awaryjnych i stosowania środków ochrony.
 3. Umiejętność obsługi sprzętu i maszyn:
  • Cel: Zapewnienie umiejętności bezpiecznej obsługi maszyn i sprzętu używanego w procesach produkcyjnych.
  • Działanie: Szkolenie praktyczne w zakresie obsługi maszyn, w tym korzystania z paneli kontrolnych, procedur startu i zatrzymania, a także prawidłowej konserwacji.
 4. Stosowanie środków ochrony osobistej (PPE):
  • Cel: Zdolność do prawidłowego stosowania środków ochrony osobistej.
  • Działanie: Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie doboru i stosowania odpowiednich środków ochrony, takich jak kaski, okulary ochronne, rękawice, czy odzież ochronna.
 5. Nabywanie umiejętności reagowania na sytuacje awaryjne:
  • Cel: Posiadanie umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku awarii lub nagłego zagrożenia.
  • Działanie: Przeprowadzenie symulacji awaryjnych sytuacji, uczenie pierwszej pomocy, ewakuacji i stosowania sprzętu bezpieczeństwa awaryjnego.
 6. Zgodność z normami i przepisami:
  • Cel: Zapewnienie zgodności z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w pracy.
  • Działanie: Edukacja pracowników na temat obowiązujących norm i przepisów oraz konieczności ich przestrzegania.
 7. Budowanie kultury bezpieczeństwa:
  • Cel: Kształtowanie świadomości i postawy, gdzie bezpieczeństwo staje się integralną częścią kultury organizacyjnej.
  • Działanie: Organizowanie kampanii edukacyjnych, spotkań dotyczących bezpieczeństwa, nagród za bezpieczne praktyki, aby zintegrować bezpieczeństwo z codzienną pracą.
 8. Monitoring postępów:
  • Cel: Regularna ocena i monitorowanie postępów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
  • Działanie: Systematyczne przeprowadzanie ocen bezpieczeństwa, monitorowanie wskaźników bezpieczeństwa i skuteczności działań szkoleniowych.

Poprzez osiąganie tych celów, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka błędów ludzkich, poprawy bezpieczeństwa pracowników oraz efektywności całego procesu produkcyjnego.

ANALIZA BŁĘDU LUDZKIEGO ZWIĄZANEGO Z ZAGROŻENIAMI NA STANOWISKACH PRACY W PROCESACH PRODUKCYJNYCH – PROGRAM SZKOLENIA:

 

Pre – test

1.Zapoznanie się trenera ze stosowanymi sposobami pracy w procesach produkcyjnych.

Obserwacja:

  • Zachowania pracowników i sposobów pracy.
  • Stanu środków pracy.
  • Zbieranie wyjaśnień – wywiad.

2. Przedstawienie zasad zarządzania ryzykiem w organizacji w odniesieniu do źródeł w zarządzaniu BHP:

  • Szkolenie interaktywne (+ćwiczenie) dla zrozumienia zasad zarządzania ryzykiem w warunkach zakładu produkcyjnego.

3. Prowadzenie analiz błędów ludzkich w operacjach produkcyjnych oraz w łańcuchu decyzyjnym, w obszarze zarządzania incydentami (wypadkami i zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi) – warsztaty.

4. Opracowanie planu działania dla zakładu:

  • Warsztaty: wypracowanie przez grupę zadań dla poprawy procesu analizy błędów ludzkich i procesu podejmowania decyzji po zaistniałych wypadkach i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

Zawartość merytoryczna oparta na wymaganiach norm:

 • ISO 45001;2018.
 • ISO 31000:2018.
 • ISO 31010:2020 oraz
 • Powszechnych metodach stosowanych w zarządzaniu ryzykiem.

Post – test

Czas szkolenia – 2 dni (16 godz)

ANALIZA BŁĘDU LUDZKIEGO – KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w procesach produkcyjnych przynoszą wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i firmom. Poniżej przedstawiamy kluczowe korzyści wynikające ze skutecznych programów szkoleń:

 • Bezpieczne środowisko pracy – Pracownicy są lepiej poinformowani o potencjalnych zagrożeniach, co przyczynia się do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy.
 • Redukcja wypadków i obrażeń – Poprawa świadomości bezpieczeństwa oraz umiejętności reagowania na sytuacje awaryjne może znacząco zmniejszyć liczbę wypadków i obrażeń.
 • Efektywność procesów produkcyjnych – Pracownicy przeszkoleni w obszarze bezpieczeństwa są bardziej efektywni, ponieważ są bardziej świadomi i skoncentrowani na wykonywaniu swoich zadań zgodnie z normami bezpieczeństwa.
 • Zgodność z przepisami i normami – Pracownicy są bardziej świadomi obowiązujących przepisów i norm związanych z bezpieczeństwem, co minimalizuje ryzyko naruszeń i konsekwencji prawnych dla firmy.
 • Zmniejszenie absencji z powodu urazów – Poprzez redukcję wypadków i obrażeń, szkolenia mogą przyczynić się do zmniejszenia absencji pracowników z powodu urazów.
 • Optymalne wykorzystanie maszyn i sprzętu – Szkolenia z obsługi maszyn przyczyniają się do zminimalizowania błędów ludzkich podczas pracy z urządzeniami, co z kolei przekłada się na efektywność i trwałość sprzętu.
 • Zminimalizowanie ryzyka finansowego – Dobre przygotowanie pracowników do pracy w bezpieczny sposób może zmniejszyć ryzyko wystąpienia kosztownych wypadków i skarg, co wpływa na obniżenie ryzyka finansowego dla firmy.

ANALIZA BŁĘDU LUDZKIEGO – ADRESACI SZKOLENIA:

 • Nowi pracownicy, pracownicy doświadczeni, obszary specjalistyczne, kadra zarządzająca i kierownictwo, zespół ds. bezpieczeństwa, inspektorzy BHP, pracownicy utrzymania ruchu.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 10.01.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

Ważne linki:

Powiązane tematy: