ANALIZA RYZYK W PROCESACH BHP ISO 45001

SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP ISO PN-ISO 45001 – CO TO JEST I DO CZEGO SŁUŻY ?

ISO 45001 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i stanowi ramy do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach.

Norma ISO 45001 zastępuje wcześniejszą normę PN-N 18001 lub OHSAS 18001 i jest skierowana do organizacji, które chcą skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników. Jej celem jest ułatwienie organizacjom identyfikacji i kontroli zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz poprawa warunków pracy i minimalizacja ryzyka zawodowego.

Nowa norma skupia się na szeregu kwestii, takich jak polityka bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, identyfikacja ryzyka i szans, zarządzanie zmianami, zaangażowanie pracowników oraz monitorowanie i ocena skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wprowadzenie systemu zgodnego z ISO 45001 może pomóc organizacjom w spełnieniu wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, uzyskać zamierzone wyniki swojego systemu zarządzania oraz poprawić ogólną wydajność i efektywność firmy.

Dążenie do zgodności z normą ISO 45001 może być szczególnie istotne dla organizacji, które chcą pokazać zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla swoich pracowników, co może przyczynić się do budowania zaufania zarówno wśród pracowników, jak i wszelkich stron zainteresowanych, w tym partnerów biznesowych.

ANALIZA RYZYK W PROCESACH BHP (NORMA ISO 45001:2018).

Analiza ryzyka w procesach BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) jest kluczowym elementem systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 45001. Poniżej przedstawiamy kroki, które można podjąć w celu przeprowadzenia analizy ryzyka w kontekście normy ISO 45001:

 1. Identyfikacja zagrożeń:
  • Sporządź listę potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników w ramach określonych procesów BHP.
  • Zagrożenia mogą obejmować czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne, ergonomiczne, psychospołeczne itp.
 2. Identyfikacja narażenia pracowników:
  • Określ, kto i w jaki sposób może być narażony na dane zagrożenia.
  • Uwzględnij różnice w warunkach pracy, obowiązkach i umiejętnościach pracowników.
 3. Ocena ryzyka:
  • Przeprowadź ocenę ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia.
  • Skorzystaj z dostępnych narzędzi oceny ryzyka, takich jak matryce ryzyka, aby przyporządkować wartości prawdopodobieństwa i powagi skutków.
 4. Określenie priorytetów:
  • Przypisz priorytety w zakresie zagrożeń, koncentrując się na tych, które stanowią największe ryzyko dla pracowników i organizacji.
 5. Analiza istniejących kontroli:
  • Przegląd bieżących środków kontrolnych mających na celu ograniczenie ryzyka.
  • Ocen skuteczność obecnych kontroli i zidentyfikuj obszary, w których są potrzebne ulepszenia.
 6. Wprowadzanie środków zapobiegawczych i kontroli:
  • Określ i wdróż środki zapobiegawcze i kontrolne, aby zminimalizować ryzyko.
  • Wykorzystaj hierarchię kontroli, zaczynając od eliminacji źródła zagrożenia, a następnie stosując substytucję, zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i środki ochrony indywidualnej.
 7. Dokumentacja i monitorowanie:
  • Zapisz wyniki analizy ryzyka i podjętych działań w dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • Regularnie monitoruj i przeglądaj skuteczność działań zapobiegawczych oraz aktualizuj analizę ryzyka w miarę potrzeb.
 8. Zaangażowanie pracowników:
  • Włącz pracowników do procesu analizy ryzyka, korzystając z ich doświadczenia i wiedzy na temat codziennych zadań.
 9. Przegląd systemu:
  • Regularnie przeglądaj wyniki analizy ryzyka i skuteczność podjętych działań korekcyjnych.
  • Dostosuj system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do zmieniających się warunków i nowych zagrożeń.

Przeprowadzanie analizy ryzyka w procesach BHP zgodnie z normą ISO 45001 jest kluczowe dla identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników w organizacji.

ANALIZA RYZYK W PROCESACH BHP W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY ISO 45001 – CEL SZKOLENIA:

Cel szkolenia dotyczącego analizy ryzyka w procesach BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001 obejmuje kilka kluczowych aspektów. Poniżej przedstawiam główne cele takiego szkolenia:

 1. Zrozumienie wymagań normy ISO 45001, ISO 31000 oraz ISO 31010:
  • Przekazanie uczestnikom pełnego zrozumienia wymagań norm: ISO 45001 dotyczących analizy ryzyka w procesach BHP, ISO 31000 – Zarządzanie ryzykiem, wytyczne oraz ISO 31010 – Techniki zarządzania ryzykiem.
  • Omówienie kluczowych koncepcji, takich jak identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, hierarchia kontroli, itp.
 2. Przygotowanie do skutecznej analizy ryzyka:
  • Przygotowanie uczestników do skutecznego przeprowadzania analizy ryzyka w ramach procesów BHP zgodnie z wymaganiami norm.
  • Wskazanie narzędzi i technik, które mogą być stosowane w procesie analizy ryzyka.
 3. Rozpoznawanie istotnych zagrożeń:
  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania istotnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy.
  • Skoncentrowanie się na obszarach, gdzie ryzyko jest największe lub skutki są najpoważniejsze.
 4. Ocenianie prawdopodobieństwa i powagi ryzyka:
  • Doskonalenie umiejętności oceny prawdopodobieństwa i powagi ryzyka zgodnie z metodologią określoną w normie ISO 45001, ISO 31000 oraz ISO 31010.
  • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat skal oceny ryzyka.
 5. Określanie działań zapobiegawczych i kontroli:
  • Kształtowanie umiejętności w zakresie określania skutecznych działań zapobiegawczych i kontroli mających na celu zminimalizowanie ryzyka.
  • Wykorzystanie hierarchii kontroli w procesie podejmowania decyzji.
 6. Dokumentacja procesu analizy ryzyka:
  • Zapewnienie, aby uczestnicy byli w stanie właściwie dokumentować proces analizy ryzyka zgodnie z wymaganiami normy ISO 45001, 31000.
  • Przekazanie wskazówek dotyczących przygotowania odpowiedniej dokumentacji.
 7. Integracja analizy ryzyka z systemem zarządzania:
  • Zrozumienie, jak analiza ryzyka wpisuje się w szerszy kontekst systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy zgodnego z normą ISO 45001.
  • Integracja analizy ryzyka z innymi elementami systemu, takimi jak audyty, działania korekcyjne, itp.
 8. Ciągłe doskonalenie:
  • Podkreślenie roli analizy ryzyka w kontekście ciągłego doskonalenia systemu zarządzania BHP.
  • Zachęta do regularnego przeglądu i aktualizacji analizy ryzyka w miarę zmian w organizacji.

Cel szkolenia w zakresie analizy ryzyka w procesach BHP zgodnie z normą ISO 45001 to nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale także przygotowanie uczestników do praktycznego zastosowania tych umiejętności w miejscu pracy. Skuteczna analiza ryzyka jest kluczowa dla identyfikacji potencjalnych zagrożeń i wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych w celu ochrony pracowników oraz osiągnięcia celów związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy.

ANALIZA RYZYK W PROCESACH BHP W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY ISO 45001 – PROGRAM SZKOLENIA:

Pre – test

 1. Proces i podejście procesowe:
  • Definicja procesu
  • Schemat żółwia
  • Mapa procesów – powiązania między procesami.
 1. Ryzyko:
  •  Definicja
  • Prawdopodobieństwo
  • Skutek.
 1. Wymagania norm:
  • Analiza ryzyka w odniesieniu do normy ISO 45001:2018.
  • Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do normy 31000:2018 – wytyczne
  • Zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymaganiem normy ISO 31010:2020 – techniki oceny ryzyka.
 1. Wybrane metody zarządzania ryzykiem:
  • SWOT
  • FMEA
  • Diagram Ishikawy
  • Burza mózgów
  • 5 Why i inne.

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Post – test

ANALIZA RYZYK W PROCESACH BHP W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY ISO 45001 – KORZYŚCI UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 

 • Skuteczne i efektywne definiowanie procesów i powiązań między nimi.
 • Dokonanie analizy ryzyk w procesach i pomiędzy procesami.
 • Interpretowanie w praktyce wymagań normy ISO 45001:2018 w zakresie analizy ryzyka w procesach.
 • Interpretowanie w praktyce wymagań normy ISO 31000:2018 – zarządzanie ryzykiem – wytyczne.
 • Interpretowanie w praktyce wymagań normy ISO 31010:2020 – Techniki zarządzania ryzykiem.
 • Zastosowanie w praktyce wybrane metody analizy ryzyk.
 • Określanie i definiowanie niezbędnych działań związanych z określonymi ryzykami.

ANALIZA RYZYK W BHP –  ISO 45001 – ADRESACI SZKOLENIA:

 • Kadra kierownicza i zarządzająca, Specjaliści ds. BHP, Pracownicy ds. Jakości i Auditorzy wewnętrzni, Pracownicy działu HR, Pracownicy działów produkcji, Operatorzy maszyn, Pracownicy biurowi, Zespołów projektowych.

Adresaci szkolenia z analizy ryzyka w procesach BHP zgodnie z normą ISO 45001 zależą od struktury organizacji, jej specyfiki branżowej oraz zakresu wpływu poszczególnych pracowników na system zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. Warto dostosować program szkoleniowy do indywidualnych potrzeb i roli poszczególnych grup pracowników w organizacji.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Opracował: Trener Sudhara Polska, Wydanie 3, 10.01.2021r.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i rozpowszechniania treści, będącej autorstwa Sudhara Polska.

TERMINY I CENNIK SZKOLEŃ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH – SZKOLENIA OTWARTE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA OTWARTE

Zapisz się na szkolenie otwarte. Uzupełnij powyższy formularz.

~ PDF (127KB)

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA ONLINE.

Zapisz się na szkolenie otwarte. Wypełnij formularz szkolenia otwartego w wersji online.

Ważne linki:

Powiązane tematy: